แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
ตารางแสดงข้อมูล ปรัชญา, พันธกิจ, วิสัยทัศน์ และประวัติ
ลำดับรายชื่อหน่วยงานวิสัยทัศน์พันธกิจปรัชญาประวัติ
001. เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
002. บริหารธุรกิจ
003. บัณฑิตวิทยาลัย
004. ผลิตกรรมการเกษตร
005. พัฒนาการท่องเที่ยว
006. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
007. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
008. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
009. วิทยาลัยนานาชาติ
010. วิทยาลัยบริหารศาสตร์
011. วิทยาลัยพลังงานทดแทน
012. วิทยาศาสตร์
013. วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
014. ศิลปศาสตร์
015. ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
016. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง
017. ศูนย์ภาษา
018. ศูนย์วิจัยพลังงาน
019. ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้
020. ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน
021. ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร
022. ศูนย์อาคารที่พัก
023. เศรษฐศาสตร์
024. สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ
025. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
026. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
027. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
028. สภานักศึกษา
029. ส่วนกลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้
030. สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
031. สารสนเทศและการสื่อสาร
032. สำนักงานบริหารทรัพย์สิน
033. สำนักงานอธิการบดี
034. สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
035. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
036. สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
037. สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
038. สำนักหอสมุด
039. องค์การนักศึกษา
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290