แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายละเอียดหน่วยงาน
-- ไม่มีภาพประกอบหน่วยงาน --
สารสนเทศหน่วยงาน
Skip Navigation Links.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
ผลของการปฏิบัติงาน
เฉลี่ย มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4
โครงสร้างการบริหารงาน สถานะ : โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
มหาวิทยาลัย » หน่วยงานแบบวิสาหกิจ  » มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » ศูนย์วิจัยพลังงาน
ประเภทหน่วยงาน
หน่วยงานสายสนับสนุน
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อภาษาไทย : ศูนย์วิจัยพลังงาน ()
ชื่อภาษาอังกฤษ : Maejo Energy Research Center
ผู้บริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี  (ผู้อำนวยการสำนัก ศูนย์วิจัยพลังงาน)
อาจารย์อภิชาติ สวนคำกอง  (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ศูนย์วิจัยพลังงาน)
ติดต่อ
โทรศัพท์ : 053-875140, 053-878333 โทรสาร : 053-878333
วิสัยทัศน์
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนในระดับภูมิภาค
ปรัชญา

N/A

พันธกิจ / ภาระหน้าที่

พันธกิจ

  •  วิจัยและพัฒนาพลังงานที่ตอบสนองด้านพลังงานทุกภาคส่วนของสังคม
  • สร้างและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเผยแพร่เชิงพาณิชย์
  • สนับสนุนและผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านพลังงาน

วัตถุประสงค์

  • เพื่อวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานที่มีคุณภาพทั้งทางด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  • เพื่อให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ตอบสนองด้านพลังงานทุกภาคส่วนของสังคม
  • เพื่อสาธิต ผลิต และพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านพลังงานสำหรับการเผยแพร่เชิงพาณิชย์
  • เพื่อสนับสนุนและจัดการเรียนการสอนทางด้านพลังงานของมหาวิทยาลัย
ประวัติ

N/A

 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290