แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายละเอียดหน่วยงาน
-- ไม่มีภาพประกอบหน่วยงาน --
สารสนเทศหน่วยงาน
Skip Navigation Links.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
ผลของการปฏิบัติงาน
เฉลี่ย มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4
โครงสร้างการบริหารงาน สถานะ : โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อภาษาไทย : สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี (สศ)
ชื่อภาษาอังกฤษ : N/A
ผู้บริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ  (คณบดี สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย  (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์  (รองคณบดีฝ่ายวิจัย สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ ศิลมั่น  (ผู้ช่วยคณบดี สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี)
นางแสงจันทร์ ศรีวังพล  (หัวหน้าสำนักงาน สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี)
ติดต่อ
โทรศัพท์ : 0 5335 3831-4 โทรสาร : 5335 3830
วิสัยทัศน์
     สร้างนักสัตวศาสตร์ระดับแนวหน้าของประเทศ
ปรัชญา

     พัฒนาองค์ความรู้ในรูปแบบการเรียนรู้ทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ  เพื่อผลิตบุคลากรในสาขาวิชาชีพให้มีทักษะใฝ่รู้  สู้งาน  คิดเป็น  และมีความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมและจริยธรรม

พันธกิจ / ภาระหน้าที่
 1. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพทางด้านสัตวศาสตร์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาทางด้านการผลิตสัตว์
 2. บูรณาการวิจัยอย่างมีทิศทาง เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและบริการวิชาการ พัฒนาให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ
 3. ให้บริการวิชาการและความร่วมมือด้านการผลิตสัตว์แก่ชุมชน องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ
 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 5. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้
 6. พัฒนางานฟาร์มสัตว์และวิสาหกิจให้ได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนการวิจัย บริการวิชาการ และก่อเกิดรายได้
 7. ?

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความรู้ความสามารถในวิชาการ และวิชาชีพทางด้านสัตวศาสตร์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาทางด้านการผลิตสัตว์
 2. เพื่อสร้างและพัฒนาผลงานวิจัยด้านสัตวศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ 
 3. เพื่อให้การบริการวิชาการและความร่วมมือด้านการผลิตสัตว์แก่ชุมชน องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 4. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษา บุคลากร ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 5. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้
 6. เพื่อพัฒนางานฟาร์มสัตว์ และวิสาหกิจให้ได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และก่อเกิดรายได้
ประวัติ

        คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เดิมเป็นภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์  สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร  ซึ่งเป็นคณะแรกที่ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้   พ.ศ. 2518  ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์   2518 โดยสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้   ได้โอนย้ายสังกัดจากกรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการมาสังกัดในทบวงมหาวิทยาลัย  ต่อมาปี  พ.ศ. 2539    ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “ มหาวิทยาลัยแม่โจ้”  ต่อมาในปี  พ.ศ. 2546  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ย้ายจากทบวงมหาวิทยาลัยมาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 2/2551 เมื่อวันที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2551  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาร วงศ์มณีรุ่ง เป็นรักษาการคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  ต่อมามีการสรรหาคณบดีและได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร. สุทัศน์ ศิริ เป็นคณบดี เมื่อวันที่  25 มกราคม พ.ศ. 2552 ปัจจุบันคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 งานดังนี้คือ งานบริหารและธุรการ, งานคลังและพัสดุ, งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพการศึกษา, งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา และงานบริการวิชาการและวิจัย โดยคณะฯ มีการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ดังต่อไปนี้

 • พ.ศ. 2518   เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตว์ปีก, สาขาการผลิตสุกร  ทษ.บ. (เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต
 • พ.ศ. 2523   เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโคนม   ทษ.บ. (เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต
 • พ.ศ. 2537  เปิดสอนระดับปริญญาตรี (4 ปี) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์(โคนมและโคเนื้อ) สาขาวิชาสัตวศาสตร์(สัตว์ปีก) และสาขาวิชาสัตวศาสตร์(การผลิตสุกร)
 • พ.ศ. 2538 เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(4 ปี)สาขาวิชาสัตว-ศาสตร์ (อาหารสัตว์)
 • พ.ศ. 2541 เปิดสอนระดับปริญญาโท  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ ผลิตสัตว์  
 • พ.ศ. 2548 ปรับปรุงหลักสูตรระดับริญญาตรีเป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 4 สาขาวิชาเอกคือสัตว์ปีก โคนมและโคเนื้อ การผลิตสุกร และอาหารสัตว์ พร้อมทั้งปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโทเป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • พ.ศ. 2552 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการเปิดหลักสูตรใหม่คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร-มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290