แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายละเอียดหน่วยงาน
-- ไม่มีภาพประกอบหน่วยงาน --
สารสนเทศหน่วยงาน
Skip Navigation Links.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
ผลของการปฏิบัติงาน
เฉลี่ย มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4
โครงสร้างการบริหารงาน สถานะ : โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
มหาวิทยาลัย » สำนักงานอธิการบดี  » มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี
ประเภทหน่วยงาน
หน่วยงานสายสนับสนุน
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อภาษาไทย : สำนักงานอธิการบดี (สนอ)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Office of the President
ผู้บริหาร
น.ส.ณัฐฐินีย์ สินฉิม  (ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานอธิการบดี)
นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์  (ผู้อำนวยการ กองแผนงาน)
อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล  (ผู้อำนวยการ กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์)
นายวุฒิพล คล้ายทิพย์  (ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)
นายธนภัทร ปัญญาวงค์  (ผู้อำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่)
นายสุกิจ ติดชัย  (ผู้อำนวยการ กองกิจการนักศึกษา)
นางสมพร แรกชำนาญ  (ผู้อำนวยการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม)
นางวราภรณ์ ฟูกุล  (ผู้อำนวยการ สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา)
นายประคอง ยอดหอม  (ผู้อำนวยการ กองอาคารและสถานที่)
นายวิเชียร คำรินทร์  (ผู้อำนวยการ กองสวัสดิการ)
นางประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์  (ผู้อำนวยการ กองวิเทศสัมพันธ์)
น.ส.นีร เรียนกุนา  (ผู้อำนวยการ กองคลัง)
นางปราณี พันธุ์วุฒิ  (ผู้อำนวยการ กองกลาง)
นายบรรพต โตสิตารัตน์  (หัวหน้างาน งานระบบเครือข่ายและบริการอินเตอร์เน็ต)
นายสุชาติ จันทร์แก้ว  (หัวหน้างาน งานตำแหน่งและอัตรากำลัง)
นางโสภา สุทธิยุทธ์  (หัวหน้างาน งานพัฒนาบุคลากร)
นายอาทิตย์ แก้วถาวร  (หัวหน้างาน งานวิจัยและพัฒนา)
น.ส.กนกวรรณ แซ่หล่อ  (หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์)
นางสรัญญา อาษาไชย  (หัวหน้างาน งานบริหารและธุรการ)
นางรุ่งนภา รินคำ  (หัวหน้างาน งานแนะแนว)
นายพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์  (หัวหน้างาน งานศิษย์เก่าสัมพันธ์)
น.ส.อรชร ศรีดวงแก้ว  (หัวหน้างาน งานกองทุนเพื่อการศึกษา)
นายประวิทย์ วิมานทอง  (หัวหน้างาน งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ)
นายธนภัทร ปัญญาวงค์  (หัวหน้างาน งานวินัยและนิติการ)
นายปิติวุฒิ เจริญลาภ  (หัวหน้างาน งานบริหารและธุรการ)
น.ส.นิตยา ชุ่มบัวทอง  (หัวหน้างาน งานวิจัยสถาบัน)
นางอรณุตรา จ่ากุญชร  (หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักศึกษา)
นายสมบัติ ศรีจันทร์ดร  (หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักศึกษา)
นายสุเทพ นันทะชมภู  (หัวหน้างาน งานบริการและสวัสดิการ)
นายจำนงค์ ถาแปง  (หัวหน้างาน งานจัดการก่อสร้าง)
นายสมเพชร ปาวิน  (หัวหน้างาน งานรักษาความปลอดภัย)
นายดำรงศักดิ์ จุฑาเกตุ  (หัวหน้างาน งานบริหารและธุรการ)
นายชัยวัฒน์ เฮงประดิษฐ  (หัวหน้างาน งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน)
นายธีระชัย ตันเรืองพร  (หัวหน้างาน งานประปาและสุขาภิบาล)
นางประนอม จันทรังษี  (หัวหน้างาน งานสภาคณาจารย์)
นางพัชรี คำรินทร์  (หัวหน้างาน งานประชุม)
น.ส.นวลนิตย์ ปิ่นนิกร  (หัวหน้างาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)
นางศรินรา ภีระคำ  (หัวหน้างาน งานบริหารและธุรการ)
น.ส.นวลนิตย์ สกุลทอง  (หัวหน้างาน งานเลขานุการผู้บริหาร)
ติดต่อ
โทรศัพท์ : 053-873000, 053-878301 โทรสาร : 053-498862
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการและให้บริการเชิงรุก เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยสู่สากล

ปณิธาน มุ่งพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และให้บริการหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ปรัชญา

สำนักงานอธิการบดีมีพันธกิจเกี่ยวกับการอำนวยการ การบริหารจัดการ และการบริการ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้งสี่ด้าน

พันธกิจ / ภาระหน้าที่
ประวัติ

สำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฏีกาการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทบวงมหาวิทยาลั้ย พ.ศ. 2540 มาตรา 3 สำนักงานอธิการบดีมีพันธกิจ เกี่ยวกับการอำนวยการ การบริหารจัดการ และการบริการ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้าน สำนักงานอธิการบดีมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม

 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290