แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายละเอียดหน่วยงาน
  • -
สารสนเทศหน่วยงาน
Skip Navigation Links.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
ผลของการปฏิบัติงาน
เฉลี่ย มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4
โครงสร้างการบริหารงาน สถานะ : โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
มหาวิทยาลัย » สำนักงานมหาวิทยาลัย  » มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทหน่วยงาน
หน่วยงานสายสนับสนุน
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อภาษาไทย : สำนักงานมหาวิทยาลัย (สนม.)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Office of University
ผู้บริหาร
นางอรณุตรา จ่ากุญชร  (ผู้อำนวยการ กองพัฒนานักศึกษา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ  (ผู้อำนวยการ กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ)
นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์  (ผู้อำนวยการ กองแผนงาน)
นายวุฒิพล คล้ายทิพย์  (ผู้อำนวยการ กองเทคโนโลยีดิจิทัล)
นายธนภัทร ปัญญาวงค์  (ผู้อำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่)
นางสมพร แรกชำนาญ  (ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม)
นางวราภรณ์ ฟูกุล  (ผู้อำนวยการ กองพัฒนาคุณภาพ)
น.ส.นีร เรียนกุนา  (ผู้อำนวยการ กองคลัง)
นางปราณี พันธุ์วุฒิ  (ผู้อำนวยการ กองกลาง)
นางประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์  (ผู้อำนวยการ กองวิเทศสัมพันธ์)
นายประคอง ยอดหอม  (ผู้อำนวยการ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
นายวิเชียร คำรินทร์  (ผู้อำนวยการ กองสวัสดิการ)
นายบรรพต โตสิตารัตน์  (หัวหน้างาน งานระบบเครือข่ายและบริการอินเตอร์เน็ต)
นายสุชาติ จันทร์แก้ว  (หัวหน้างาน งานตำแหน่งและอัตรากำลัง)
นางโสภา สุทธิยุทธ์  (หัวหน้างาน ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
นายอาทิตย์ แก้วถาวร  (หัวหน้างาน งานวิจัยและพัฒนา)
น.ส.กนกวรรณ แซ่หล่อ  (หัวหน้างาน ฝ่ายสื่อสารองค์กร)
นางสรัญญา อาษาไชย  (หัวหน้างาน งานบริหารและธุรการ)
นางรุ่งนภา รินคำ  (หัวหน้างาน งานแนะแนว)
นายพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์  (หัวหน้างาน งานศิษย์เก่าสัมพันธ์)
น.ส.อรชร ศรีดวงแก้ว  (หัวหน้างาน งานกองทุนเพื่อการศึกษา)
นางประนอม จันทรังษี  (หัวหน้างาน งานสภาพนักงาน)
นางพัชรี คำรินทร์  (หัวหน้างาน งานประชุม)
นางศรินรา ภีระคำ  (หัวหน้างาน งานบริหารและธุรการ)
นายประวิทย์ วิมานทอง  (หัวหน้างาน งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ)
น.ส.นวลนิตย์ สกุลทอง  (หัวหน้างาน งานเลขานุการผู้บริหาร)
นายธนภัทร ปัญญาวงค์  (หัวหน้างาน ฝ่ายกฎหมาย)
น.ส.นิตยา ชุ่มบัวทอง  (หัวหน้างาน งานวิจัยสถาบัน)
นางอรณุตรา จ่ากุญชร  (หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักศึกษา)
นายสมบัติ ศรีจันทร์ดร  (หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักศึกษา)
นายสุเทพ นันทะชมภู  (หัวหน้างาน งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา)
นายจำนงค์ ถาแปง  (หัวหน้างาน งานจัดการก่อสร้าง)
นายสมเพชร ปาวิน  (หัวหน้างาน งานรักษาความปลอดภัย)
นายดำรงศักดิ์ จุฑาเกตุ  (หัวหน้างาน งานบริหารและธุรการ)
นายชัยวัฒน์ เฮงประดิษฐ  (หัวหน้างาน งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน)
นายธีระชัย ตันเรืองพร  (หัวหน้างาน งานประปาและสุขาภิบาล)
ติดต่อ
โทรศัพท์ : 053-873000, 053-878301 โทรสาร : 053-498862
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
พันธกิจ / ภาระหน้าที่
ประวัติ
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290