แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายละเอียดหน่วยงาน
-- ไม่มีภาพประกอบหน่วยงาน --
สารสนเทศหน่วยงาน
Skip Navigation Links.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
ผลของการปฏิบัติงาน
เฉลี่ย มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4
โครงสร้างการบริหารงาน สถานะ : โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อภาษาไทย : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (ชพ)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Maejo University-Chumporn Campus
ผู้บริหาร
อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์  (คณบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร)
ติดต่อ
โทรศัพท์ : 0-7751-9495 โทรสาร : 0-7751-9495
วิสัยทัศน์

    เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศด้านการเกษตรในระดับภูมิภาคบนพื้นฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ
พันธกิจ / ภาระหน้าที่
 1. มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ และทักษะในวิชาชีพมีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 2. ศึกษา และวิจัยองค์ความรู้ ในการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ด้านการเกษตรและประมง และการท่องเที่ยวทางทะเล ตลอดจนบริหารจัดการองค์การพัฒนา
 3. บริการวิชาการแก่สังคม และชุมชนโดยเผยแพร่ หรือถ่ายทอดความรู้ ด้านการเกษตรและประมง และการท่องเที่ยว รวมทั้งการจัดฝึกอบรมหลักสูตรสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 4. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. พัฒนาระบบการบริหารให้มีความคล่องตัว สร้างสรรค์บรรยากาศทางวิชาการ และทำงานร่วมกันเป็นทีม
 6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรการเรียนการสอน และบริการวิชาการให้มีความ เป็นนานาชาติ พัฒนาความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและองค์กรเอกชน ภายในท้องถิ่นและต่างประเทศ
 7. ?

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อขยายโอกาสการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาคตามนโยบายของรัฐบาลและความพร้อมของมหาวิทยาลัยในพื้นที่
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาด้านการเกษตร การประมง การท่องเที่ยว การตลาดและการจัดการ
 3. เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจัย การฝึกอบรม ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยี/วิทยาการด้านการเกษตร การประมง การท่องเที่ยว การตลาด และการจัดการ ของพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
 4. เพื่อขยายการให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่พื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร จะมีบทบาทร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับต่าง ๆ ของพื้นที่ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ ที่เป็นสินค้าที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นและของประเทศ
 5. เพื่อใช้เป็นฐาน ในการเพิ่มสาขาที่หลากหลาย อันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดและความต้องการของประชาชนในพื้นที่บนพื้นฐานความพร้อมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประวัติ

     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยงาน ภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพรโดยประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่ 21 มีนาคม 2547 มีฐานะเทียบเท่าส่วนราชการระดับคณะและให้จัดการเรียนการสอนเป็นแบบวิทยาเขต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา วิจัย บริการทางวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายในขอบเขตและศักยภาพของสถาบันการศึกษาของรัฐไปยังพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ณ ชายฝั่งทะเล ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ซึ่งได้รับการสนับสนุนและจัดหาโดย อดีตรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร (นายประมวล กุลมาตย์) ประกอบกับความต้องการของชาวชุมพร ที่อยากให้มีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ได้ดำเนินการภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปัจจุบัน ได้ผลิตบัณฑิตรุ่นแรก ได้สำเร็จในปีการศึกษา 2545 และขยายการศึกษาเพิ่มเป็น 4 หลักสูตร โดยสรุปประวัติและความเป็นมาของหน่วยงานได้ดังนี้

 • ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (นายบุญนาค สายสว่าง) ได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดชุมพรที่ 18/2523 ลงวันที่ 7 มกราคม 2523 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตชุมพร
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (นายบุญนาค สายสว่าง) ได้มีหนังสือที่ ชพ 2/1379 ลงวันที่ 23 มกราคม 2523 ขอให้สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในขณะนั้น)
  พิจารณาจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาทางการเกษตรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขตอำเภอละแม จังหวัดชุมพร
 • สภาสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร (เดิม) ได้พิจารณาในการประชุมเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2523 รับหลักการและแต่งตั้งกรรมการชุดหนึ่ง เพื่อกำหนดแผนดำเนินงานกับคณะกรรมการจังหวัดชุมพร อย่างไรก็ดีสภาสถาบันฯ มีความเห็นโดยสรุปว่า การจัดตั้งเป็นวิทยาเขตนั้นคงต้องอาศัยเวลาและงบประมาณสนับสนุน และที่สำคัญจะต้องได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัยให้บรรจุไว้ในแผนการศึกษาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) ในระยะแรกของการจัดตั้งให้ดำเนินงานเป็นศูนย์ไร่ฝึกนักศึกษาและการศึกษาต่อเนื่องเพื่อให้เป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษาในการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น และงานวิจัยทางการเกษตรของท้องถิ่น
 • วันที่ 27 มิถุนายน 2523 นายวิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ที่ ทม 1301/1065 เรื่องการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตชุมพร โดยแจ้งว่าสภาสถาบันฯ ในขณะนั้นได้มีมติรับหลักการ
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อนุมัติให้สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้เข้าใช้พื้นที่ป่าไม้เคี่ยมในท้องที่ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร พื้นที่ 1,750 ไร่ ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 137 (พ.ศ. 2505) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 เพื่อจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 104 ตอนที่ 97 วันที่ 26 พฤษภาคม 2530)
 • วันที่ 29 ตุลาคม 2543 ได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องการแบ่งหน่วยงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็น การภายใน โดยให้แบ่งหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี เพิ่มเติมเป็นการภายใน ได้แก่ โครงการจัดตั้งสำนัก สหวิชาการละแม และให้มีงานเลขานุการในโครงการจัดตั้งสำนักสหวิชาการละแม
 • เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2546 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับหนังสือจากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฝ่ายจัดประโยชน์ ตามหนังสือที่ กค 0309.68/22732 โดยได้รับรายการที่ดินตามกระทรวง ฉบับที่ 1201 (พ.ศ.2530 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เพิกถอนป่าไม้เคี่ยมจังหวัดชุมพรประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 104 ตอนที่ 97 วันที่ 26 พฤษภาคม 2530 เพื่อจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้วิทยาเขตชุมพร (โครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร) จำนวน 6 แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ 2005-3-45 ไร่ ขึ้นทะเบียนเป็นที่ ราชพัสดุไว้เป็นแปลงหมายเลขทะเบียนสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ของโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เพื่อเป็น การเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้เสนอขอจัดตั้งเป็น “สำนักสหวิชาการ” ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8 (พ.ศ.2540 – 2544) ต่อทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้จัดตั้ง “สำนักสหวิชาการ” เป็นการภายใน
 • วันที่ 21 มีนาคม 2547 สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2547 พิจารณาเห็นสมควรให้สำนักสหวิชาการละแม จังหวัดชุมพร มีฐานะเทียบเท่าส่วนราชการระดับคณะ และให้จัดการเรียนการสอนเป็นแบบวิทยาเขต โดยเห็นชอบให้ใช้ชื่อ “โครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร” เป็นหน่วยงานภายในมีฐานะเป็นส่วนราชการระดับคณะ และให้จัดการบริหารงานเป็นแบบวิทยาเขต เพื่อสนองวัตถุประสงค์ของโครงการ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ตอนบน ซึ่งจะมีการดำเนินการให้เป็นไปตามมติดังกล่าวต่อไป
 • มติที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2549 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2549 ได้มีมติให้ตัดคำว่า “โครงการ” นำหน้าชื่อหน่วยงานออกคือ โครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ให้ใช้เป็น “มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพร”

     ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ สังกัดสำนักงานอธิการบดี โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี และมีผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้มีหน่วยงานประสานงานเป็นหน่วยงานตั้งอยู่ในสำนักงานอธิการบดี โดยมีภารกิจประจำที่พื้นที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 2005-3-45 ไร่ ที่อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290