แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายละเอียดหน่วยงาน
-- ไม่มีภาพประกอบหน่วยงาน --
สารสนเทศหน่วยงาน
Skip Navigation Links.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
ผลของการปฏิบัติงาน
เฉลี่ย มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4
โครงสร้างการบริหารงาน สถานะ : โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
มหาวิทยาลัย » หน่วยงานแบบวิสาหกิจ  » มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้
ประเภทหน่วยงาน
หน่วยงานสายสนับสนุน
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อภาษาไทย : ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ ()
ชื่อภาษาอังกฤษ : Maejo Longan Research and Development Center
ผู้บริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ  (ผู้อำนวยการสำนัก ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ  (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช  (รองผู้อำนวยการฝ่ายหารายได้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้)
อาจารย์ ดร.สุธาสินี มณีทอน  (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้)
ติดต่อ
โทรศัพท์ : 053-873390 โทรสาร : 053-499218
วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์กลางข้อมูล งานวิจัย และการให้บริการทางวิชาการเรื่องลำไย ในระดับชาติ
ปรัชญา

N/A

พันธกิจ / ภาระหน้าที่

พันธกิจ

  • รวบรวมข้อมูลทางด้านวิชาการของลำไย เพื่อสร้างเป็นฐานข้อมูลสำหรับให้บริการแก่นักวิชาการ สถานศึกษา หน่วยราชการ เอกชน หรือบุคคลทั่วไป
  • เสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ เพื่อทำงานวิจัยเชิงบูรณาการด้านลำไยอย่างเป็นระบบ
  •  มุ่งให้บริการทางด้านวิชาการเรื่องลำไย ทั้งในรูปแบบการฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนาวิชาการ รวมทั้งการให้บริการที่ปรึกษาสวนและการจัดการสวนที่ถูกต้องและเหมาะสม
  • มุ่งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับเป็นพื้นฐานในการวางนโยบายและแผนเพื่อแก้ปัญหาลำไยอย่างเป็นระบบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ข้อมูลทั่วไป

  • เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลหรือศูนย์กลางข้อมูลวิชาการทางด้านลำไย โดยครอบคลุมถึงการแสวงหา, การเก็บรักษาข้อมูล แลกเปลี่ยน สาธิตและเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ให้แก่สถาบันการศึกษา ส่วนราชการ เอกชน และองค์กรหรือชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ
  • เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษา นักวิชาการ หรือผู้สนใจอื่นๆ ทั้งทางตรง เช่น การเข้ามาทำงานวิจัย ศึกษาดูงาน ฝึกงาน หรือทางอ้อม เช่น การมาค้นคว้าข้อมูล หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นต้น
  • เพื่อเป็นแหล่งผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ทางด้านลำไย โดยการเสนอโครงการวิจัยที่มีการจ้างนักศึกษาระดับปริญญาโทเข้ามาร่วมเป็นผู้ช่วยนักวิจัย เพื่อที่นักศึกษาจะได้มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยทางด้านลำไยโดยตรง เมื่อจบออกไปจะสามารถทำงานวิจัยทางด้านลำไยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการหารายได้สำหรับการพึ่งพาตัวเองของศูนย์ฯ โดยการให้บริการที่ปรึกษาสวนและการจัดการสวนลำไยอย่างครบวงจร การรับงานฝึกอบรมเกษตรกรหรือการจัดประชุมสัมมนาวิชาการทางด้านลำไย การเข้าชมแปลงสาธิตหรือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เป็นต้น
     
ประวัติ
N/A
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290