แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายละเอียดหน่วยงาน
-- ไม่มีภาพประกอบหน่วยงาน --
สารสนเทศหน่วยงาน
Skip Navigation Links.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
ผลของการปฏิบัติงาน
เฉลี่ย มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4
โครงสร้างการบริหารงาน สถานะ : โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน
หน่วยงานสายสนับสนุน
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อภาษาไทย : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ()
ชื่อภาษาอังกฤษ :
ผู้บริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี  (ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
อาจารย์พงษ์ศักดิ์ รวมทรัพย์  (รองผู้อำนวยการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
นางนันท์นพิน อรัณยกานนนท์  (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
น.ส.จุฑารัตน์ ทัศเกตุ  (หัวหน้างาน งานสหกิจศึกษา)
ติดต่อ
โทรศัพท์ : โทรสาร :
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
พันธกิจ / ภาระหน้าที่
ประวัติ
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290