แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายละเอียดหน่วยงาน
-- ไม่มีภาพประกอบหน่วยงาน --
สารสนเทศหน่วยงาน
Skip Navigation Links.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
ผลของการปฏิบัติงาน
เฉลี่ย มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4
โครงสร้างการบริหารงาน สถานะ : โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
มหาวิทยาลัย » คณะ  » มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาศาสตร์
ประเภทหน่วยงาน
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อภาษาไทย : วิทยาศาสตร์ (วท)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Faculty of Science
ผู้บริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล  (คณบดีคณบดีวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์  (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาศาสตร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล  (รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา วิทยาศาสตร์)
อาจารย์ ดร.กีรติญา จันทร์ผง  (รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ วิทยาศาสตร์)
นางบุษบา กาหล  (เลขานุการ วิทยาศาสตร์)
น.ส.อาษิรญา อินทนนท์  (หัวหน้างาน งานบริหารและธุรการ)
น.ส.กฤษณพรรณ ฉันทกิจ  (หัวหน้างาน งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ)
ติดต่อ
โทรศัพท์ : 0 5349 8179 โทรสาร : 0 5387 8225
วิสัยทัศน์
     มุ่งพัฒนา สั่งสมความรู้ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ผลิตบัณฑิตและงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลเพื่อพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน
ปรัชญา
     วิทยาศาสตร์คือหัวใจ พัฒนาเกษตรไทยให้ก้าวหน้า
พันธกิจ / ภาระหน้าที่
  1. จัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานและผลิตบัณฑิตคณวิทยาศาสตร์ให้มีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฎิบัติ
  2. ดำเนินการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โดยคำนึงถึงความรู้และการประยุกต์ใช้ผสมผสานให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ
  3. เผยแพร่และบริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่ชุมชน
  4. ส่งเสริมและเข้าร่วมในกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามประเพณี
  5. ส่งเสริมการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการของคณะวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ?

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อบริการสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานแก่นักศึกษาสาขาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
  2. เพื่อผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต ที่มีคุณภาพในการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาศาสตร์ในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความเป็นสากล
  3. เพื่อให้การศึกษาและส่งเสริมการศึกษา อันจะนำไปสู่การผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ  ทักษะ และคุณธรรม
  4. เพื่อประยุกต์ใช้ศาสตร์ในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สำหรับให้บริการแก่สาธารณะชน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตในสังคม และการพึ่งพาตนเองของประเทศ
  5. เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และพัฒนา ตลอดจนทานุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประวัติ
     คณะวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่ง    ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2546 เดิมสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยได้รับการจัดตั้งตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  110  ตอนที่ 34 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2536 แต่เดิมคณะวิทยาศาสตร์ถือเป็นกลุ่มหมวดวิชาในภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะธุรกิจการเกษตร ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2539) ได้กำหนดนโยบายด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนโดย    เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ สนองนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงได้ยกฐานะงานเดิมจากหมวดวิทยาศาสตร์ รวมกับหมวดคณิตศาสตร์และสถิติ ภาควิชาศึกษาทั่วไปคณะธุรกิจการเกษตรจังตั้งขึ้นเป็นคณะวิทยาศาสตร์   และในระยะเริ่มต้นคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์โดยแบ่งส่วนราชการ ให้มีสำนักงานเลขานุการเพียงหน่วยงานเดียว ส่วนภาควิชาต่าง ๆ ยังไม่อนุมัติให้มีการแบ่งส่วนราชการ เนื่องจากเป็นระยะเริ่มต้นของการจัดตั้งคณะ ฯ โดยมีการพัฒนาเป็นลำดับดังนี้

พ.ศ. 2536   จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
พ.ศ. 2538   เริ่มรับนักศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิต โดยเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บันฑิต(วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2539   เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บันฑิต (วท.บ.)หลักสูตร 4 ปี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
พ.ศ. 2540   เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บันฑิต (วท.บ.)หลักสูตร 4 ปี สาขาเคมี
พ.ศ. 2540   เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บันฑิต (วท.บ.)หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาสถิติ
พ.ศ. 2540   เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บันฑิต (วท.บ.)หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290