แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายละเอียดหน่วยงาน
-- ไม่มีภาพประกอบหน่วยงาน --
สารสนเทศหน่วยงาน
Skip Navigation Links.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
ผลของการปฏิบัติงาน
เฉลี่ย มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4
โครงสร้างการบริหารงาน สถานะ : โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อภาษาไทย : วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร (วก)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Faculty of Engineering&Agro-Industry
ผู้บริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิสิน บวรสมบัติ  (คณบดี วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร)
รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล  (รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร สืบค้า  (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา รตนะมโน  (รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร)
รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา แดงปรก  (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร)
อาจารย์ ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม  (รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร)
นางนุชนารถ วดีศิริศักดิ์  (เลขานุการ วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร)
น.ส.รัชนี ทัศเกตุ  (หัวหน้างาน งานบริหารและธุรการ)
นางวิภาวรรณ ผาภูมิ  (หัวหน้างาน งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ)
ติดต่อ
โทรศัพท์ : 0-5387-8113 โทรสาร : 0-5387-8113
วิสัยทัศน์
     มีความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรในภูมิภาคอาเซียน
ปรัชญา
     ผลิตและพัฒนาบัณฑิตด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ให้เป็นผู้อุดมด้วยปัญญา มีคุณธรรมและจริยธรรม
พันธกิจ / ภาระหน้าที่
  1. ผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้และความชำนาญทางด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรม เกษตร มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำรงตนตามศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ
  2. สร้างและเผยแพร่นวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สู่สังคม
  3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  4. สร้างระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงาน
ประวัติ
     คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการจัดตั้งตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 19 ก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2540 เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาที่ขาดแคลน คือ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร เป็นการรวมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งเดิมสังกัดในคณะธุรกิจการเกษตรและรับ ผิดชอบผลิตบัณฑิตหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาหาร และภาควิชาเกษตรกลวิธานซึ่งเดิมสังกัดในคณะผลิตกรรมการเกษตรเข้าด้วยกัน

        การแบ่งส่วนราชการของคณะฯ ประกอบด้วยหน่วยงานสำนักงานเลขานุการคณะฯ และมีการแบ่งส่วนราชการเป็นการภายในออกเป็น 3 ภาควิชา และ 1 สาขาวิชา และ 1 สถานบริการวิชาการ คือ

  1. ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 เป็นต้นมา ต่อมาในปีการศึกษา 2545 มีการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร เพิ่มอีก 1 สาขา และในปีการศึกษา 2548 ได้เปิดหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิศวกรรมการแปรรูปผลผลิตเกษตร
  2. ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร ซึ่งหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้เปิดสอน ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหารหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ต่อมาในปีการศึกษา 2537 ถึง 2541 ได้ปรับหลักสูตรเป็น 4 ปี ใช้ชื่อปริญญาตรีสาขาวิชาเดิม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 เป็นต้นมา ได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ใช้เวลาศึกษา 4 ปี
  3. ภาคเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 เป็นต้นมา และหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา
  4. สาขาวัสดุศาสตร์ (อุตสาหกรรมการยาง) รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (อุตสาหกรรมการยาง) หลักสูตร 4 ปี และ หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา เนื่องด้วยสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้มีมติให้ยุบภาควิชา จึงไม่สามารถตั้งเป็นภาควิชาวัสดุศาสตร์ (อุตสาหกรรมการยาง) ได้
  5. สถานบริการ วิชาการ เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีนโยบายให้จัดเตรียมองค์กรเพื่อพัฒนาไปสู่การ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ 6/2545 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2545 มีมติให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยสถานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. 2545 ขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานสำหรับสนับสนุนการให้บริการวิชาการด้านวิศวกรรมและ อุตสาหกรรมเกษตรแก่ชุมชน ที่มีระบบบริหารจัดการเป็นอิสระจากระบบราชการ สามารถดำเนินงานได้โดยอิสระ คล่องตัว และพึ่งพาตัวเองได้ โดยมีนโยบายหลัก ให้สถานบริการวิชาการแสวงหาความร่วมมือหรือบูรณาการองค์ความรู้จากบุคลากร ภายนอกคณะ หรือหน่วยงานอื่นในลักษณะสหวิชาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการวิชาการ รวมทั้งเพื่อเป็นการจัดการความรู้ของคณะฯ และมีกลไกที่นำองค์ความรู้ที่มีอยู่ในคณะฯ ปัจจุบัน ไปจัดทำเป็นรูปแบบที่สามารถให้บริการวิชาการแก่ชุมชนได้
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290