แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายละเอียดหน่วยงาน
-- ไม่มีภาพประกอบหน่วยงาน --
สารสนเทศหน่วยงาน
Skip Navigation Links.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
ผลของการปฏิบัติงาน
เฉลี่ย มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4
โครงสร้างการบริหารงาน สถานะ : โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
มหาวิทยาลัย » หน่วยงานแบบวิสาหกิจ  » มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ
ประเภทหน่วยงาน
หน่วยงานสายสนับสนุน
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อภาษาไทย : สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ ()
ชื่อภาษาอังกฤษ : Maejo University Business Incubator
ผู้บริหาร
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ติดต่อ
โทรศัพท์ : 053 873010 โทรสาร : 053 873017
วิสัยทัศน์
สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้บริการด้านองค์ความรู้ทางบริหารธุรกิจ และทรัพยากรที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่สามารถนำนวัตกรรมจากผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สารสนเทศและการสื่อสาร และการบริการ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ออกสู่เชิงพาณิชย์ และประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ อันยังผลให้สังคมและประเทศชาติโดยรวมมีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง
ปรัชญา
N/A
พันธกิจ / ภาระหน้าที่

บริการชาวแม่โจ้… ผลักดันเทคโนโลยีสู่พาณิชย์…

ประวัติ

สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Maejo University Business Incubator – MJUBI) เป็นหน่วยงานอิสระภายใต้กำกับของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งถูกก่อตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่จะสร้างหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจขึ้นภายในมหาวิทยาลัย พร้อมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั่วประเทศ 12 แห่งแรก ภายใต้การกำกับดูแลและสนับสนุนงบประมาณจากสำนักประสานงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator Coordinating Office, UBICO) โดยได้รับการประกาศจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2548

 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290