แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายละเอียดหน่วยงาน
-- ไม่มีภาพประกอบหน่วยงาน --
สารสนเทศหน่วยงาน
Skip Navigation Links.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
ผลของการปฏิบัติงาน
เฉลี่ย มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4
โครงสร้างการบริหารงาน สถานะ : โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อภาษาไทย : เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ (ปม)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources
ผู้บริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ  (คณบดีคณบดีเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร  (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ ฉายบุ  (รองคณบดีฝ่ายวางแผนและมาตรฐานการศึกษา เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ)
นางคุณัญญา รุ่งรวีนันทเณศ  (หัวหน้าสำนักงาน เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ)
ติดต่อ
โทรศัพท์ : 053-873470-2 โทรสาร : 053-498178 ต่อ 130
วิสัยทัศน์
     เป็นคณะที่มีความเป็นเลิศทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
ปรัชญา
     ปัญญานำ คุณธรรมเด่น เน้นสามัคคี สู่ความเป็นเลิศ
พันธกิจ / ภาระหน้าที่
 1. พัฒนาระบบจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ ในกระบวนการคิด ปฏิบัติ และมีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
 2. บูรณาการการวิจัยอย่างมีทิศทาง เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่สังคม
 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาและรูปแบบการให้บริการทางวิชาการ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เฉพาะทางอย่างครบวงจร
 4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากร มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา เพื่อเข้าสู่การเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติโดยใช้หลักการพัฒนาบริหารจัดการองค์กรที่ดี (Good Governance) เพื่อให้บรรลุพันธกิจ
 6. ?

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ ในกระบวนการคิด ปฏิบัติ และมีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ
 2. เพื่อสร้างงานวิจัยแบบบูรณาการ ด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำอย่างมั่นคงและปลอดภัยมีประโยชน์ต่อสังคม
 3. เพื่อสร้างงานวิจัยแบบบูรณาการ ด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำที่มั่นคงและปลอดภัยมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่สังคม
 4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากร มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 5. เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ
ประวัติ

        คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2527 เดิมเป็นสาขาประมงน้ำจืด สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ เริ่มรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีรุ่นแรกในปีการศึกษา 2528 หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง สาขาวิชาประมงน้ำจืด (ทษ.บ.) มีนักศึกษารุ่นที่ 1 จำนวน 36 คน ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 ได้แยกตัวออกจากภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์มาจัดตั้งหน่วยงานใหม่เป็นภาควิชาเทคโนโลยีการประมง สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2532 ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 ได้เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 2 ปีเทียบเรียน สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และหลักสูตร 4 ปี จำนวน 3 หลักสูตร คือ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาการจัดการประมง และสาขาวิชาชีววิทยาประมง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ได้รับการอนุมัติจัดตั้งจากสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เป็นหน่วยงานระดับคณะ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2548 ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีการประมง มีภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

            คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จะพัฒนาองค์กรในทุก ๆ ด้าน ให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ และสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ยุติธรรม และการมีส่วนร่วมเพื่อให้เป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะฯ ที่ได้วางไว้ อีกทั้งจะพยายามเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร และประชาสัมพันธ์เผยแพร่สู่สาธารณะชน พร้อมให้การสนับสนุนการจัดหาทรัพยากรเท่าที่จะสามารถทำได้ เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมเพื่อออกไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับต่อไป

 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290