แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายละเอียดหน่วยงาน
-- ไม่มีภาพประกอบหน่วยงาน --
สารสนเทศหน่วยงาน
Skip Navigation Links.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
ผลของการปฏิบัติงาน
เฉลี่ย มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4
โครงสร้างการบริหารงาน สถานะ : โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
มหาวิทยาลัย » คณะ  » มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » เศรษฐศาสตร์
ประเภทหน่วยงาน
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อภาษาไทย : เศรษฐศาสตร์ (ศศ)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Faculty of Economics
ผู้บริหาร
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล  (คณบดีคณบดีเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา โพธิสุวรรณ  (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เศรษฐศาสตร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศักดิ์ โพธิอุโมงค์  (รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา เศรษฐศาสตร์)
น.ส.อำภา วิรัตน์พฤกษ์  (หัวหน้าสำนักงาน เศรษฐศาสตร์)
ติดต่อ
โทรศัพท์ : 0-5387-5601-2 โทรสาร : 0-5387-5600
วิสัยทัศน์
     เป็นคณะที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญา และพัฒนาสังคม
ปรัชญา
     ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี  คนเก่ง  และมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ / ภาระหน้าที่
 1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้ ความสามารถด้าน เศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ที่ทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์
 2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 3. ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการวิชาการในระดับประเทศและนานาชาติ
 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงาน
 6. ?

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้คณะฯ สามารถผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คนเก่ง
 2. เพื่อให้คณะฯ มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม
 3. เพื่อให้คณะฯ สามารถบริการวิชาการและชี้นำแนวทางการพัฒนาต่อสังคม
 4. เพื่อให้คณะฯ มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 5. เพื่อให้คณะฯ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ประวัติ
      คณะเศรษฐศาสตร์ จัดตั้งขึ้นตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2548 มีการเปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวน 4 สาขาวิชา ได้แก่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ และสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้าเรียน จำนวน 2 หลักสูตร ได้ แก่สหกรณ์ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ จำนวน2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคสมทบ จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (สัญจร กทม.)ปัจจุบันคณะเศรษฐศาสตร์ได้เข้าระบบการประกันคุณภาพเพื่อการศึกษาและการจัดทำระบบการ ควบคุมภายในตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290