แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายละเอียดหน่วยงาน
-- ไม่มีภาพประกอบหน่วยงาน --
สารสนเทศหน่วยงาน
Skip Navigation Links.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
ผลของการปฏิบัติงาน
เฉลี่ย มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4
โครงสร้างการบริหารงาน สถานะ : โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อภาษาไทย : สารสนเทศและการสื่อสาร (สส)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Faculty of Information and Communication
ผู้บริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์  (คณบดี สารสนเทศและการสื่อสาร)
อาจารย์พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล  (รองคณบดีรองคณบดีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายบริหาร สารสนเทศและการสื่อสาร)
นางศิริพรรณ ขยัน  (หัวหน้าสำนักงานหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สารสนเทศและการสื่อสาร)
นางยุคนธร ชำนาญ  (หัวหน้าสำนักงาน สารสนเทศและการสื่อสาร)
ติดต่อ
โทรศัพท์ : 3297, 3299, 3302 โทรสาร : 053 873-301
วิสัยทัศน์

        คณะมีความมุ่งมั่นเพื่อเป็นศูนย์ของความเป็นเลิศ ความคิดสร้างสรรค์ และการยึดมั่นในความดีงาม(centre of excellence, creativity and integrity) ในการให้การศึกษาและการฝึกอบรมทางการสื่อสารและสารสนเทศ

ปรัชญา

        การสื่อสารเพื่อปัญญา (wisdom) และพลังของความดีงาม (integrity)

พันธกิจ / ภาระหน้าที่
  1. เป็นผู้นำในการจัดการเรียนการสอนด้าน IC เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถวิสัย มีปรีชาญาณ และความกล้าหาญทางจริยธรรม
  2. ดำเนินการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานและขยายพรมแดนองค์ความรู้
  3. สร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการบริการวิชาการ ในการยกระดับคุณภาพสังคม
  4. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง และบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติด้วยองค์ความรู้ทาง IC และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (allied fields)
  5. ?

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างชุมชน (Community building) ของนักวิจัยด้านสารสนเทศ (information) สื่อศึกษา (media studies) การสื่อสาร (communication) และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องสาขาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการสร้างองค์ความรู้ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งมิติการสร้าง (creation) การแลกเปลี่ยน (sharing) และการใช้ความรู้ (knowledge use and reuse)
  2. เพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านการสื่อสารดิจิทัล และสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีคุณภาพสูงเพื่อความเป็นเลิศ (Excellence) มีความคิดสร้างสรรค์ (creativity) และยึดมั่นความดีงาม (integrity)
  3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการจัดหารายได้ และบริหารงบประมาณอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
  4. เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่าง ๆ และผู้ใช้ความรู้ภายใต้วัฒนธรรมที่สมานฉันท์ของผู้ร่วมวิชาชีพ
  5. เพื่อส่งเสริมสมรรถวิสัยทางสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับต่าง ๆ และผู้สนใจและประชาชนทั่วไป
ประวัติ
        คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เดิมดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (Communications) มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 ภายใต้สาขาวิชานิเทศศาตร์ คณะธุรกิจการเกษตรต่อมาสภามหาวิทยาลัยแมโจ้ได้เห็นชอบให้ตั้งเป็นคณะตามประกาศ สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 5/2549 วันที่ 21 พฤษภาคม 2549
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290