แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายละเอียดหน่วยงาน
-- ไม่มีภาพประกอบหน่วยงาน --
สารสนเทศหน่วยงาน
Skip Navigation Links.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
ผลของการปฏิบัติงาน
เฉลี่ย มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4
โครงสร้างการบริหารงาน สถานะ : โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
มหาวิทยาลัย » หน่วยงานแบบวิสาหกิจ  » มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
ประเภทหน่วยงาน
หน่วยงานสายสนับสนุน
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อภาษาไทย : ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ()
ชื่อภาษาอังกฤษ : Orchid and Ornamental Horticuture Center
ผู้บริหาร
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ พิลาดี  (ผู้อำนวยการ ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ)
ติดต่อ
โทรศัพท์ : 053-873067 โทรสาร : 053-873065
วิสัยทัศน์

N/A

ปรัชญา

N/A

พันธกิจ / ภาระหน้าที่
  • การให้บริการขยายพันธุ์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
  • การให้บริการห้องประชุมสำหรับจัดสัมมนา ประชุม และฝึกอบรแก่ หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  • การสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา
  • การให้บริการทางวิชาการและคำแนะนำเกี่ยวกับกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ

 

ประวัติ

โครงการจัดตั้งศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ สำนักงานอธิการบดี ได้รับความเห็นชอบให้แบ่งส่วนราชการเป็น สำนักงานเลขานุการศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ (เทียบเท่าคณะ) และให้ยุบเลิกศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2544 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  • เพื่อเป็นศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับให้แก่นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้ที่สนใจ
  • เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอน การวิจัย และพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตและการส่งออกกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับของไทยสู่ตลาดโลก
  • เพื่อเป็นศูนย์การศึกษา วิจัยด้านการจำแนกตรวจสอบสายพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์และพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ให้มีความเหมาะสมแก่สภาพสิ่งแวดล้อมและตลาด
  • เพื่อเป็นศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการด้านกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนภายในประเทศและต่างประเทศ
  • เพื่อเป็นศูนย์กลางการประชุม สัมมนา ฝึกอบรมและจัดนิทรรศการต่าง ๆ
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290