แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายละเอียดหน่วยงาน
-- ไม่มีภาพประกอบหน่วยงาน --
สารสนเทศหน่วยงาน
Skip Navigation Links.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
ผลของการปฏิบัติงาน
เฉลี่ย มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4
โครงสร้างการบริหารงาน สถานะ : โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน
หน่วยงานสายสนับสนุน
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อภาษาไทย : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ()
ชื่อภาษาอังกฤษ : Institute Product Quality and Standaradization
ผู้บริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์  (ผู้อำนวยการผู้อำนวยการสถาบันสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์)
ติดต่อ
โทรศัพท์ : 053-873801 , 053-873842 โทรสาร : 053-878135 , 053-873843
วิสัยทัศน์
  • ให้บริการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรและรับรองมาตรฐานทั้งในประเทศและระดับอาเซียน
  • สร้างความแข็งแกร่งทางด้านงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  • สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กร ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
  • ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สินค้าเกษตรไทยในระดับอาเซียน
ปรัชญา
เป็นผู้นำด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร และรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับ อาเซียน และเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าโดยเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนือง
พันธกิจ / ภาระหน้าที่

N/A

ประวัติ
 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์เป็นองค์กร ในกำกับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งอยู่ในศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพโดยเริ่มต้น จากการที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วมปฏิบัติงานกับศูนย์ประสานงาน ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและอาหารไทยภาคเหนือตามข้อตกลง โครงการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันอาหาร กระทรวง อุตสาหกรรม และสวทช ในปี 2547เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร และสินค้าเกษตรตามนโยบายอาหารปลอดภัยและส่งเสริมครัวไทย เป็นครัวของโลก (Kilchen of the world) โดยมีภาระงานหลายด้าน เช่น ตรวจสอบสารตกค้างยาฆ่าแมลงในผัก ผลไม้ และสินค้าเกษตรารปฏิชีวนะ ตกค้างในเนื้อสัตว์ วัตถุเจือปนอาหาร บริการตรวจสอบวิเคราะห์อาหาร และคุณภาพน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ และมีความแม่นยำสูง เพื่อให้บริการ ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าเกษตรตามนโยบาย อาหารปลอดภัย และส่งเสริมครัวไทยเป็นครัวของโลก เป็นจำนวนเงิน 64 ล้านบาท เพื่อจัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่จะนำมาให้บริการในการตรวจสอบ และดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290