แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายละเอียดหน่วยงาน
  • โครงสร้างการบริหาร
  • การบริหาร
สารสนเทศหน่วยงาน
Skip Navigation Links.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
ผลของการปฏิบัติงาน
เฉลี่ย มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4
โครงสร้างการบริหารงาน สถานะ : โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน
หน่วยงานสายสนับสนุน
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อภาษาไทย : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ()
ชื่อภาษาอังกฤษ : Office of Agri Research and Extension
ผู้บริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่  (ผู้อำนวยการสำนัก สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร)
นายสมยศ มีสุข  (หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร)
น.ส.วารี ระหงษ์  (หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร)
นายธนวัฒน์ รอดขาว  (หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร)
รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก  (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล  (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร  (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร)
นางธัญรัศมิ์ ธวัชมงคลศักดิ์  (เลขานุการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร)
ติดต่อ
โทรศัพท์ : 0-5387-3850-63 โทรสาร : -
วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ

ปรัชญา

1.เสนอกรอบนโยบายและแผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของชาติ
2.เสนอกรอบนโยบายและแผนงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ที่สนองต่อ Road map การพัฒนามหาวิทยาลัย
3.เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในด้านการวิจัย และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
4.เป็นศูนย์กลางการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ และสร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน5.สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ

พันธกิจ / ภาระหน้าที่

มุ่งพัฒนาการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคมโดยมีการเกษตรเป็นรากฐาน

ประวัติ

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยเริ่มก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับคณะผลิตกรรมการเกษตรและคณะธุรกิจการเกษตร ในปี พ.ศ. 2518เมื่อวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ได้ยกฐานะขึ้นมาเป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักวิจัยฯ มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในงานด้านการวิจัยและด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   ซึ่งเป็นงานที่กระทำต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยที่สถาบันการศึกษาแห่งนี้ยังเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ โดยในระยะแรกตั้งแต่ป

 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290