แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายละเอียดหน่วยงาน
-- ไม่มีภาพประกอบหน่วยงาน --
สารสนเทศหน่วยงาน
Skip Navigation Links.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
ผลของการปฏิบัติงาน
เฉลี่ย มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4
โครงสร้างการบริหารงาน สถานะ : โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
มหาวิทยาลัย » คณะ  » มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » ศิลปศาสตร์
ประเภทหน่วยงาน
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อภาษาไทย : ศิลปศาสตร์ (ศป)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Faculty of Liberal Arts
ผู้บริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร  (คณบดีคณบดีศิลปศาสตร์ ศิลปศาสตร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยุตภัฎ คำมูล  (รองคณบดีรองคณบดีศิลปศาสตร์ ฝ่ายบริหาร ศิลปศาสตร์)
อาจารย์ ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล  (รองคณบดีฝ่ายวางแผนและติดตามประเมินผล ศิลปศาสตร์)
น.ส.ยุภา วิเศษศร  (หัวหน้างาน สำนักงานคณบดี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีกิติพงษ์ ขัติยะ  (หัวหน้างาน (กลุ่มวิชาพัฒนาสุขภาพ))
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจน์ จันทร์เรือง  (หัวหน้างาน (กลุ่มวิชาภาษาตะวันตก))
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ อุ่นใจ  (หัวหน้างาน (กลุ่มวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์))
อาจารย์สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร  (หัวหน้างาน (กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก))
อาจารย์ ดร.สุนทร คำยอด  (รองหัวหน้างาน (กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก))
อาจารย์ ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง  (รองหัวหน้างาน (กลุ่มวิชาพัฒนาสุขภาพ))
ติดต่อ
โทรศัพท์ : 053-873288, 053-873293 โทรสาร : 053-873293
วิสัยทัศน์

      เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตที่รู้จักคิดมีเหตุผล มีความสามารถทางการสื่อสาร รับผิดชอบ มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม รู้จักใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและผลิตผลงานวิจัย เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ปรัชญา
     ความรู้ทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นำไปสู่ความเข้าใจสังคม คุณค่าความเป็นมนุษย์ คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม การใช้เหตุผลในการสื่อสาร การวิเคราะห์ชีวิตและการพัฒนาสังคมได้อย่างสร้างสรรค์
พันธกิจ / ภาระหน้าที่
 1. ด้านการเรียนการสอนและนักศึกษา : จัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 2. ด้านการวิจัย: ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่งานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตลอดจนสร้างความร่วมมือทางด้านงานวิจัยในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม : จัดให้มีระบบการบริการวิชาการแก่สังคม
 4. ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม: ดำรงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ
 5. ด้านการบริหาร : การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 6. ?

วัตถุประสงค์

 • เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ให้เป็นผู้ที่รู้จักคิด มีเหตุผล มีความสามารถทางการสื่อสารทางภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม รู้จักใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
 • เพื่อบริการสอนวิชาศึกษาทั่วไปแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • เพื่อศึกษา ค้นคว้า ผลิต และเผยแพร่งานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รวมทั้งสร้างความร่วมมือทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
 • เพื่อส่งเสริมการสร้างผลงานทางวิชาการและบริการวิชาการแก่สังคม
 • เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมทั้งการเสริมสร้างสุขภาวะแก่สังคม
 • เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
ประวัติ

คณะศิลปศาสตร์เป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นใหม่ภายใต้การกำกับของสภามหาวิทยาลัย โดยปรับจากโครงสร้าง ภาควิชาศึกษาทั่วไปคณะธุรกิจการเกษตร โดยแต่เดิม คณะธุรกิจการเกษตร ได้ก่อตั้งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ที่แบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งประกอบด้วย ๕ หน่วยงาน ได้แก่

 1. สำนักงานเลขานุการ
 2. ภาควิชาศึกษาทั่วไป
 3. ภาควิชาบริหารธุรกิจและการตลาดการเกษตร
 4. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์การเกษตร
 5. ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร

หน่วยงานต่าง ๆ เหล่านี้ มีการแยกจัดตั้งเป็น

 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
 • คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

        ในเบื้องต้นได้มีการนำเสนอแผนการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หลายครั้งแต่ไม่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง ต่อมาจึงได้มีการนำเสนอโครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์อีกหลายครั้ง โดยในครั้งสุดท้ายมหาวิทยาลัยให้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็นคณะศิลปศาสตร์

        คณะศิลปศาสตร์ได้รับการอนุมัติจัดตั้งอย่างเป็นทางการโดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๘ ในระยะเริ่มต้น มีอธิการบดีเป็นรักษาการผู้บริหาร ต่อมาทางมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งโอนย้ายบุคลากรในสังกัดภาควิชาศึกษาทั่วไป มาสังกัดคณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๘ และ ได้มีการสรรหาคณบดีจากคณาจารย์ในคณะผู้บริหารชุดแรก ได้รับแต่งตั้งเข้าทำงานเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๘

        คณะศิลปศาสตร์มีภารกิจหลักในการให้บริการการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยในระยะเริ่มต้นยังไม่มีหลักสูตร การเรียนการสอน ต่อมาทางมหาวิทยาลัย ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้มีการย้ายบุคลากรและบางสาขาวิชาของคณะธุรกิจการเกษตร ไปสังกัดยังคณะต่าง ๆ โดยบุคลากรสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการได้ย้ายมาสังกัดที่คณะศิลปศาสตร์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๒๖๘/๒๕๔๙ เรื่อง การจัดสรรอัตรากำลัง ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ จำนวน ๙๗ คน มาสังกัดที่คณะศิลปศาสตร์ ปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อผลิตนักศึกษาดังนี้

 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ ระดับปริญญาตรี ๔ ปี ภาคปกติ
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี ๔ ปี ภาคปกติ
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290