แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายละเอียดหน่วยงาน
-- ไม่มีภาพประกอบหน่วยงาน --
สารสนเทศหน่วยงาน
Skip Navigation Links.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
ผลของการปฏิบัติงาน
เฉลี่ย มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4
โครงสร้างการบริหารงาน สถานะ : โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อภาษาไทย : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ()
ชื่อภาษาอังกฤษ : Maejo University-Phrae Campus
ผู้บริหาร
อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข  (คณบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู รีรมย์  (รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ  (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ)
อาจารย์ ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์  (รองคณบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ)
น.ส.วราพร รัตกันท์  (หัวหน้างาน สำนักงานผู้อำนวยการ)
ติดต่อ
โทรศัพท์ : (66)54 648593-5 โทรสาร : (66)54 648596
วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางด้านเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมของชุมชนล้านนาตะวันออก
ปรัชญา

มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา  อดทน  สู้งาน  เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม  เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน

พันธกิจ / ภาระหน้าที่
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ และวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ โดยเน้น ทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสังคม
 2. ขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิตของคน ทุกระดับ
 3. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางวิชาการ วิจัย พัฒนานวัตกรรม และสร้างองค์ความรู้ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม
 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 6. สร้างและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใส
 7. ?

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา ไปยังผู้ด้วยโอกาส และประชากรที่มี ความต้องการในการพัฒนาตนเองในทุกระดับ เพื่อพัฒนาตนเองในทุกระดับเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการ อดทน สู้งาน มีคุณธรรมจริยธรรม ตามความต้องการของสังคม และตลาดแรงงาน พร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการ 
 3. เพื่อสร้างงานวิจัย ในด้านการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ เพื่อนำมาพัฒนาทางด้าน การเรียนการสอนแก่ชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยังยืน
 4. เพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เชิงบูรณาการของคนทุกระดับ เป็น แหล่งค้นคว้า และรวบรวมองค์ความรู้ ทางวิชาการ วิชาชีพ ทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันและองค์กรด้านการ ศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
 6. เพื่อให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มีความสามารถในการพึ่งตนเองทั้งด้านงบประมาณและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีความโปร่งใส
ประวัติ
ปีพ.ศ.2538 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินการขยายพื้นที่การศึกษาของมหาวิทยาลัยไปยังภูมิภาค ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2538 โดยให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน 10 แห่ง ขยายวิทยาเขต/ขยายพื้นที่การสอนไปยังภูมิภาคในพื้นที่ 11 จังหวัด คือ จังหวัดหนองคาย พะเยา จันทบุรี แพร่ ตรัง ชุมพร สุราษฎร์ธานี สกลนคร กาญจนบุรี ราชบุรี และปราจีนบุรี ในครั้งนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เสนอโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เพื่อรับผิดชอบภาระหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา โดยการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียง ต่อมาได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ให้เป็น โครงการเฉลิมพระเกียรติ ” ตามหนังสือที่ นร (สส) 1201/65 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2538 จึงเรียกโครงการนี้ว่า โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ” เป็นส่วนราชการหนึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในแรกเริ่มการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้แต่งตั้งผู้บริหารทั้งภาครัฐ เอกชนและบุคคลที่มีชื่อเสียงในจังหวัดแพร่ เป็นคณะกรรมการบริการโครงการจัดตั้ง และระดมสมองในการดำเนินแผนงานแม่บทด้านวิชาการและว่าจ้างบริษัทเซาท์เทอร์นเอ็นจิเนียร์จำนวนเงิน 2.14 ล้านบาท ศึกษาและวางแผนแม่บททางกายภาพในปี พ.ศ. 2538 และเสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจ ทำให้ต้องมีการปรับแผนแม่บทให้มีความสอดคล้องกับนโยบายภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และศักยภาพของมหาวิทยาลัยเองโดยให้มีการพัฒนาเป็นวิทยาเขตขนาดเล็ก แต่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เป็นเลิศทางวิชาการและเป็นศูนย์กลางของการแก้ปัญหาในท้องถิ่น เมื่อได้รับการเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย จึงได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นในปี 2542 ในชื่อว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ”( Maejo University Phrae Campus) ตั้งอยู่เลขที่ 17 หมู่ 3 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140 และได้เปิดทำการเรียนการสอนในปี พศ /2543
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290