แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายละเอียดหน่วยงาน
-- ไม่มีภาพประกอบหน่วยงาน --
สารสนเทศหน่วยงาน
Skip Navigation Links.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
ผลของการปฏิบัติงาน
เฉลี่ย มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4
โครงสร้างการบริหารงาน สถานะ : โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อภาษาไทย : วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ()
ชื่อภาษาอังกฤษ : School of Administrative Studies
ผู้บริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล  (ผู้อำนวยการสำนัก วิทยาลัยบริหารศาสตร์)
ติดต่อ
โทรศัพท์ : 0-5387-3903-5 โทรสาร : 0-5387-3904
วิสัยทัศน์
องค์การคุณภาพที่พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารแก่สังคม
(Organization for Quality of Competencies Development in Administration for Society)
ปรัชญา
ผู้นำด้านการบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า (A LEADER IN ADMINISTRATION FOR A BETTER CHANGE)
พันธกิจ / ภาระหน้าที่
 1. พัฒนาการเรียนการสอนด้านการบริหารแก่บุคคลและองค์การทุกระดับ
 2. สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการบริหาร
 3. บูรณาการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม
 4. เสริมสร้างศักยภาพในการสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 5. สร้างและพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารและจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. ?

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านการบริหารแก่บุคคคลและองค์การทุกระดับ
 2. เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการบริหาร 
 3. เพื่อบูรณาการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม
 4. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 5. เพื่อสร้างและพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารและจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
ประวัติ

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้จัดตั้งหน่วยงานขึ้น ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 5/2547 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นการภายใน ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ให้เป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสภามหาวิทยาลัย มีนโยบายในการทำงานเชิงรุก เพื่อการศึกษา วิจัย มุ่งเน้นการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาทางบริหารศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมคุณธรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

     ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานในกำกับตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยงานในกำกับ พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

     ได้รับการแบ่งสำนักงานผู้อำนวยการ ให้เป็นหน่วยงานภายใน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากองหรือภาควิชา พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550 

     ได้รับการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องการแบ่งหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่างาน พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ดังนี้

 1. งานบริหารและธุรการ 
 2.  งานคลังและพัสดุ 
 3. งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ 
 4. งานบริการวิชาการและวิจัย 
 5. งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา 

      วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ตั้งอยู่ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290