แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายละเอียดหน่วยงาน
-- ไม่มีภาพประกอบหน่วยงาน --
สารสนเทศหน่วยงาน
Skip Navigation Links.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
ผลของการปฏิบัติงาน
เฉลี่ย มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4
โครงสร้างการบริหารงาน สถานะ : โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อภาษาไทย : ผลิตกรรมการเกษตร (ผก)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Faculty of Agricultural Production
ผู้บริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ  (คณบดี ผลิตกรรมการเกษตร)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต พงศ์ศุภสมิทธิ์  (หัวหน้าภาค สาขาพืชสวนประดับ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ โนรี  (หัวหน้าภาค สาขาพืชผัก)
รองศาสตราจารย์ ดร.สห ตุลพงศ์  (หัวหน้าภาค สาขาไม้ผล)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์  (หัวหน้าภาค ภาควิชาอารักขาพืช)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรณู สุวรรณพรสกุล  (รองหัวหน้าภาค ภาควิชาอารักขาพืช)
นายปริญญา สมบูรณ์  (เลขานุการ ผลิตกรรมการเกษตร)
นางอัมพร เทพศิริ  (หัวหน้างาน งานบริหารและธุรการ)
นางลัดดาวัลย์ ระดม  (หัวหน้างาน งานคลังและพัสดุ)
นางอัมพร มาลา  (หัวหน้างาน (หน่วยการเงินและบัญชี) งานคลังและพัสดุ)
นางปุณญศิภรณ์ เทวรักษ์พิทักษ์  (หัวหน้างาน งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ)
ติดต่อ
โทรศัพท์ : 0-5387-3340 โทรสาร : 0-5349-8157
วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ปรัชญา

คุณธรรม ปัญญา ใฝ่รู้ สู้งาน เลิศวิชาการเกษตร

ปณิธาน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณค่าต่อการพัฒนาการเกษตรและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

พันธกิจ / ภาระหน้าที่
  1. จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. วิจัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการเกษตร
  3. บริการวิชาการอย่างทั่วถึง ประชาชนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการเกษตรไทย ธำรงใว้ซึ่งศาสนาและประเพณีที่ดีงาม
  5. สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาที่สร้างประโยชน์แก่สังคมและสร้างความเข้มแข็งให้นักศึกษา
  6. ปลุกจิตสำนึกแก่สังคมในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
ประวัติ

     คณะผลิตกรรรมการเกษตร ได้ก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2518 ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ โดยในครั้งแรกเริ่มเปิดสอน 2 ภาควิชา คือ ภาควิชาเทคโนโลยีทางพืช 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพืชไร่ และสาขาวิชาพืชสวนประดับ ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสัตว์ปีก ปัจจุบันคณะแบ่งการบริหารออกเป็น 6 ภาควิชา ประกอบด้วย ภาควิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชสวน ภาควิชาอารักขาพืช ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาเทคโนโลยีท

 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290