แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายละเอียดหน่วยงาน
-- ไม่มีภาพประกอบหน่วยงาน --
สารสนเทศหน่วยงาน
Skip Navigation Links.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
ผลของการปฏิบัติงาน
เฉลี่ย มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4
โครงสร้างการบริหารงาน สถานะ : โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
มหาวิทยาลัย » คณะ  » มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » บริหารธุรกิจ
ประเภทหน่วยงาน
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อภาษาไทย : บริหารธุรกิจ (บธ)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Faculty of Business Administration
ผู้บริหาร
อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์  (คณบดี บริหารธุรกิจ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ  (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ บริหารธุรกิจ)
นายสุมิตร ชัยเขตร์  (เลขานุการ สำนักงานเลขานุการ)
นางศิริรัตน์ พุกกะพันธุ์  (เลขานุการ บริหารธุรกิจ)
ติดต่อ
โทรศัพท์ : 053-873280-2, 0-5387-3267-8 โทรสาร : 0-5349-8150-1
วิสัยทัศน์

     เป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างบัณฑิตให้เป็นนักบริหารธุรกิจมืออาชีพที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ

ปรัชญา

     สร้างบัณฑิตให้เป็นนักบริหารธุรกิจที่มีคุณค่าสู่สังคมไทยที่อยู่บนรากฐานของการเกษตร

พันธกิจ / ภาระหน้าที่

ด้านการเรียนการสอน

  • ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านบริหารธุรกิจ ที่มีคุณค่าอย่างมืออาชีพ
  • เพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการและทัศนคติที่ดีในการทำงานของบุคลากร
  • พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ประวัติ

         คณะบริหารธุรกิจ เป็นคณะที่ยกฐานะจากภาควิชาบริหารธุรกิจและการตลาดเกษตร  คณะธุรกิจการเกษตร  ซึ่งดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี  2518 พ.ศ. 2548  สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้ยกฐานะภาควิชาบริหารธุรกิจและการตลาดเกษตรเป็น “ คณะบริหารธุรกิจ ”  ภายใต้การกำกับของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550  ได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งให้คณะบริหารธุรกิจ  เป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290