แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายละเอียดหน่วยงาน
-- ไม่มีภาพประกอบหน่วยงาน --
สารสนเทศหน่วยงาน
Skip Navigation Links.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
ผลของการปฏิบัติงาน
เฉลี่ย มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4
โครงสร้างการบริหารงาน สถานะ : โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อภาษาไทย : สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม (สถ)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Faculty of Architecture and Environmental Design
ผู้บริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง  (คณบดีคณบดีสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม)
อาจารย์ ดร.วิทยา ดวงธิมา  (รองคณบดีรองคณบดีสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม)
อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ  (รองคณบดี สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม)
รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล  (รองคณบดีรองคณบดีสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ฝ่ายวางแผนและมาตรฐานการศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม)
ว่าที่ รต.ญ. ดร.นัยนา โปธาวงค์  (หัวหน้าสำนักงานหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสคร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม)
ติดต่อ
โทรศัพท์ : 0-5387-5350 โทรสาร : 0-5387-5355
วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อมที่ดีในระดับนานาชาติ

ปรัชญา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และออกแบบสิ่งแวดล้อม มีพันธกิจในการดำเนินงานครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยและการสร้างสรรค์  การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยหลอมรวมพันธกิจทุกด้าน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน    


พันธกิจ / ภาระหน้าที่

มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน

ประวัติ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม  ปี 2521 เป็นภาควิชาตกแต่งบริเวณและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2527 เปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชาภูมิทัศน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สังกัดคณะ ผลิตกรรมการเกษตร เริ่มเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (Landscape Technology)ในปี 2538 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี สาขาวิชา ภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Architecture)  และได้ยกฐานะเป็นหน่วยงานระดับคณะ โดยมติกรรมการสภามหาวิทยาลัย เมื่

 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290