แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายละเอียดหน่วยงาน
  • Pro-C
สารสนเทศหน่วยงาน
Skip Navigation Links.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
ผลของการปฏิบัติงาน
เฉลี่ย มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4
โครงสร้างการบริหารงาน สถานะ : โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
มหาวิทยาลัย » หน่วยงานแบบวิสาหกิจ  » มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภทหน่วยงาน
หน่วยงานสายสนับสนุน
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อภาษาไทย : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ()
ชื่อภาษาอังกฤษ :
ผู้บริหาร
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ติดต่อ
โทรศัพท์ : 0 5387 5490-6 โทรสาร : 0 5387 5489
วิสัยทัศน์

เป็นสำนักพิมพ์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่ทันสมัยมีความเป็นเลิศด้านการบริการและผลิตสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพในระดับภูมิภาค

ปรัชญา

มุ่งมั่นผลิตหนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการสอน และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ
ด้วยบริการประทับใจ

พันธกิจ / ภาระหน้าที่

1. ดำเนินการผลิตสิ่งพิมพ์ต่างๆ อย่างมีคุณภาพ คุ้มราคา สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้
2. มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพงานพิมพ์ และการบริการอย่างต่อเนื่อง
3. พัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการตลาดเชิงรุก
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร ให้มีประสิทธิภาพและมีควา

ประวัติ

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2549 โดยสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช เป็นอธิการบดีในขณะนั้น เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการผลิตตำรา ผลงานวิชาการและเอกสารประกอบการสอนให้แก่คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต่อมาในปี 2553 สำนักพิมพ์ฯ ได้ขยายการให้บริการ โดยจัดซื้อเครื่องพิมพ์สีระบบดิจิตอล เพื่อให้บริการผลิตสิ่งพิมพ์ที่หลากหลายมากขึ้น

 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290