แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายละเอียดหน่วยงาน
-- ไม่มีภาพประกอบหน่วยงาน --
สารสนเทศหน่วยงาน
Skip Navigation Links.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
ผลของการปฏิบัติงาน
เฉลี่ย มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4
โครงสร้างการบริหารงาน สถานะ : โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อภาษาไทย : พัฒนาการท่องเที่ยว (พท)
ชื่อภาษาอังกฤษ : School of Tourism Development
ผู้บริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา  (คณบดี พัฒนาการท่องเที่ยว)
อาจารย์โชดก จรุงคนธ์  (รองคณบดีฝ่ายวางแผนและมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการท่องเที่ยว)
อาจารย์พิรุฬห์พัฒน์ ภู่น้อย  (รองคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการและกิจการพิเศษ พัฒนาการท่องเที่ยว)
อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช  (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนาการท่องเที่ยว)
อาจารย์ ดร.มนสิชา อินทจักร  (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พัฒนาการท่องเที่ยว)
อาจารย์ ดร.ยุทธการ ไวยอาภา  (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหารายได้ พัฒนาการท่องเที่ยว)
อาจารย์ ดร.บุญทา ชัยเลิศ  (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาโครงการพิเศษ พัฒนาการท่องเที่ยว)
อาจารย์ ดร.พรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ  (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พัฒนาการท่องเที่ยว)
น.ส.รดาพร ทองมา  (หัวหน้าสำนักงาน พัฒนาการท่องเที่ยว)
นางอังกาบ สว่างปัญญางกูร  (หัวหน้าสำนักงาน พัฒนาการท่องเที่ยว)
ติดต่อ
โทรศัพท์ : 053-873296, 053-873291, 053-873269, 053-873023 โทรสาร : 053-873261
วิสัยทัศน์

คณะพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
ในระดับนานาชาติ (An Excellent International Education in Tourism Development)

ปรัชญา
  1. พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ และทักษะในวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพและมีคุณภาพมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
  2. ศึกษาและวิจัยหาองค์ความรู้ในการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านการจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว
  3. บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนโดยเผยแพร่หรือถ่ายทอดความ
พันธกิจ / ภาระหน้าที่
  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในวิชาชีพด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว และการบริการการท่องเที่ยว ให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสากล
  2. ค้นคว้าวิจัยองค์ความรู้ ในการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านการจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
  3. บริการวิชาการแก่สังคมที่สนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลใน
ประวัติ

    คณะพัฒนาการท่องเที่ยวได้ก่อตั้งโดยบุคลากรของกลุ่มวิชาพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีแนวคิดสอดคล้อง และสนองตอบต่อ นโยบายของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะพัฒนาการท่องเที่ยวขึ้น ดังนั้น จึงได้แยกหน่วยงานจากภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะธุรกิจการเกษตร และได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นคณะพัฒนาการท่องเที่ยว จากสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2548 โดยตัดโอนบุคลากรจากภาควิชาส่งเสริมการเกษต

 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290