แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
บุคลากร
จำนวนบุคลากรทั้งหมด
กราฟแสดงจำนวนบุคลากรทั้งหมดจำแนกจากประเภทการจ้างและประเภทตำแหน่งงาน
จำนวนบุคลากรทั้งหมด
2216 คน
Chart.
Chart.
รายงานแสดงจำนวนบุคลากรแยกตามหน่วยงานที่สังกัด
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดีมีทั้งหมด 399 คนแยกตามประเภทการจ้างได้
- พนักงานมหาวิทยาลัย  : 263  คน
- ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้)  : 83  คน
- พนักงานราชการ  : 34  คน
- ลูกจ้างประจำ  : 8  คน
- ข้าราชการ  : 4  คน
- ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ  : 4  คน
- พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้  : 2  คน
- ลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ (รายวัน)  : 1  คน
รายชื่อบุคลากรแยกตามประเภทการจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย
นางนรมน โลไทยสงค์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี
นางปราณี พันธุ์วุฒิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
นายธนภัทร ปัญญาวงค์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองการเจ้าหน้าที่
นายธนภัทร ปัญญาวงค์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองการเจ้าหน้าที่
น.ส.นีร เรียนกุนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง
น.ส.นีร เรียนกุนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง
นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองแผนงาน
นางประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองวิเทศสัมพันธ์
นางประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองวิเทศสัมพันธ์
นายสุกิจ ติดชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองกิจการนักศึกษา
นายสุกิจ ติดชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองกิจการนักศึกษา
นายวิเชียร คำรินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองสวัสดิการ
นายวิเชียร คำรินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองสวัสดิการ
นางสมพร แรกชำนาญ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
นางสมพร แรกชำนาญ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
นายวุฒิพล คล้ายทิพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายประศาสน์ ก้องสมุทร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » สำนักงานตรวจสอบภายใน
นายประศาสน์ ก้องสมุทร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » สำนักงานตรวจสอบภายใน
นางวราภรณ์ ฟูกุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
น.ส.นวลนิตย์ สกุลทอง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานเลขานุการผู้บริหาร
1234567891011121314
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้)
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานประชาสัมพันธ์
น.ส.สุพรรษา ปัญญาอธิสิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานประชาสัมพันธ์
นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานประชาสัมพันธ์
นายวีระยุทธ แสนสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานประชาสัมพันธ์
น.ส.ประภาพร ขุนนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานประชาสัมพันธ์
นายสาธิต หาญยุทธ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานประชาสัมพันธ์
น.ส.ศิริขวัญ อินจินดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง » งานบริหารและธุรการ
นายสถาปัตย์ เลขะวัฒนะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง » งานพัสดุ
นายวัชรชัย ภูมิโคกรักษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง » งานพัสดุ
นายปรีชา มะโนแสน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองแผนงาน » งานบริหารและธุรการ
นายอนันต์ ปัญญาวีร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองกิจการนักศึกษา » งานบริหารและธุรการ
นางฐิติรัตน์ มนตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองกิจการนักศึกษา » งานบริหารและธุรการ
ว่าที่ รต.ญ.สุธีร์ภัทร รุณผาบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองกิจการนักศึกษา » งานบริหารและธุรการ
นายสุทธิพงศ์ เรือนมั่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองกิจการนักศึกษา » งานวินัยและพัฒนานักศึกษา
น.ส.ศศิธร ใจมุก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองกิจการนักศึกษา » งานวินัยและพัฒนานักศึกษา
นายศิริพงษ์ ไชยคำร้อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองกิจการนักศึกษา » งานบริการและสวัสดิการ
นายยุทธภูมิ จันทร์แก้ว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองกิจการนักศึกษา » งานบริการและสวัสดิการ
นายบุญศรี บุญเรือง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองกิจการนักศึกษา » งานบริการและสวัสดิการ
นายสมพงษ์ สมบัติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองกิจการนักศึกษา » งานบริการและสวัสดิการ
นายราเชนทร์ สุขทั่วญาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองกิจการนักศึกษา » งานบริการและสวัสดิการ
12345
พนักงานราชการ
ดร.สุพัฒน์ สุกมลสันต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองวิเทศสัมพันธ์
Mr.Floyd Augustine Tobin มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองวิเทศสัมพันธ์
นางพิชญาภัค คำสืบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองการเจ้าหน้าที่ » งานบริหารและธุรการ
นางนันทา สีเผือก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองกิจการนักศึกษา » งานบริหารและธุรการ
น.ส.วัชราภรณ์ กันทวงศ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองกิจการนักศึกษา » งานบริหารและธุรการ
นายวินัย อุปนันท์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองกิจการนักศึกษา » งานบริการและสวัสดิการ
นายพงษ์สันต์ สมบัติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองกิจการนักศึกษา » งานบริการและสวัสดิการ
นางบุษบา โกมลมณี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองกิจการนักศึกษา » งานบริการและสวัสดิการ
นายสุรินทร์ นันทะชมภู มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองกิจการนักศึกษา » งานหอพัก
นายจตุรงค์ ศรีชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองกิจการนักศึกษา » งานหอพัก
นางเล็ก ยังศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองกิจการนักศึกษา » งานหอพัก
นางสุมาลี ปานสีสด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองกิจการนักศึกษา » งานหอพัก
นายศักดิ์ชัย ศรีรินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองอาคารและสถานที่ » งานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
นายดวงเนตร กุศล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองอาคารและสถานที่ » งานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
นางมุกดา คำลาพิศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองอาคารและสถานที่ » งานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
นางบัวตอง ตีฆา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองอาคารและสถานที่ » งานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
นายอุทิศ มหาวัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองอาคารและสถานที่ » งานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
นายดวงเนตร กุศล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองอาคารและสถานที่ » งานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
นางมุกดา คำลาพิศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองอาคารและสถานที่ » งานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
นายประจักษ์ เทพานนท์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองอาคารและสถานที่ » งานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
12
ลูกจ้างประจำ
นายธงเทพ แร่เพชร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองกิจการนักศึกษา » งานบริการและสวัสดิการ
นายอิ่นคำ หนวดคำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองกิจการนักศึกษา » งานบริการและสวัสดิการ
นายสมศักดิ์ ดวงบาล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองอาคารและสถานที่ » งานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
นายบุญธรรม ปงหาญ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองอาคารและสถานที่ » งานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
นายชัยยุทธ อินทชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองอาคารและสถานที่ » งานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
นายปรีดา ริณพัฒน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองสวัสดิการ » งานประปาและสุขาภิบาล
นายศรชัย ยาวิชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองสวัสดิการ » งานประปาและสุขาภิบาล
นายประสงค์ คำตัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานอธิการบดี » กองสวัสดิการ » งานประปาและสุขาภิบาล
ข้าราชการ
ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้
ลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ (รายวัน)
Skip Navigation Links.
Collapse มหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Expand สำนักงานอธิการบดีสำนักงานอธิการบดี
Expand ผลิตกรรมการเกษตรผลิตกรรมการเกษตร
Expand บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ
Expand สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
Expand วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์
Expand วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
Expand มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
Expand มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Expand วิทยาลัยบริหารศาสตร์วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร
Expand สำนักหอสมุดสำนักหอสมุด
Expand พัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยว
Expand ศิลปศาสตร์ศิลปศาสตร์
Expand เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์
Expand สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
Expand เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
Expand สารสนเทศและการสื่อสารสารสนเทศและการสื่อสาร
Expand สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ศูนย์วิจัยพลังงาน
สำนักงานบริหารทรัพย์สิน
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้
Expand สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ
ศูนย์ภาษา
Expand ศูนย์อาคารที่พักศูนย์อาคารที่พัก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน
สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
Expand บัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย
ส่วนกลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Expand วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิทยาลัยพลังงานทดแทน
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง
สภานักศึกษา
องค์การนักศึกษา
วิทยาลัยนานาชาติ
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290