แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
บุคลากร
จำนวนบุคลากรทั้งหมด
กราฟแสดงจำนวนบุคลากรทั้งหมดจำแนกจากประเภทการจ้างและประเภทตำแหน่งงาน
จำนวนบุคลากรทั้งหมด
2238 คน
Chart.
Chart.
รายงานแสดงจำนวนบุคลากรแยกตามหน่วยงานที่สังกัด
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 417 คนแยกตามประเภทการจ้างได้
- พนักงานมหาวิทยาลัย  : 254  คน
- ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้)  : 89  คน
- พนักงานราชการ  : 33  คน
- ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ  : 13  คน
- พนักงานส่วนงาน  : 10  คน
- พนักงานสำนักงานบริหารทรัพย์สิน  : 7  คน
- ลูกจ้างประจำ  : 5  คน
- ข้าราชการ  : 4  คน
- พนักงานหน่วยงานวิสาหกิจ  : 1  คน
- ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ (รายวัน)  : 1  คน
รายชื่อบุคลากรแยกตามประเภทการจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย
น.ส.จงรักษ์ บัวลอย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
นางปราณี พันธุ์วุฒิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง
นายธนภัทร ปัญญาวงค์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองการเจ้าหน้าที่
น.ส.นีร เรียนกุนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง
นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองแผนงาน
นางประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองวิเทศสัมพันธ์
นางสมพร แรกชำนาญ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
นายวุฒิพล คล้ายทิพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล
นายประศาสน์ ก้องสมุทร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองตรวจสอบภายใน
นางวราภรณ์ ฟูกุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนาคุณภาพ
น.ส.กนกวรรณ แซ่หล่อ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายสื่อสารองค์กร
น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายสื่อสารองค์กร
นางสุจิตรา ราชจันทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายสื่อสารองค์กร
น.ส.พวงพยอม เสนาวารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายสื่อสารองค์กร
น.ส.ธัญชนก สีหาพล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายสื่อสารองค์กร
นายศุภชัย ชัยอุดมวิถี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานสภาพนักงาน
นางประนอม จันทรังษี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานสภาพนักงาน
นายวรภาส ปูระณะพงษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานสภาพนักงาน
นายจรัส เกิดโพชา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานประสานงาน
นางวนิดา มารัดยูซบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง » งานประสานงาน
123456789101112
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้)
นางสาวอัณณ์ชญา กันธาหล้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
น.ส.ประภาพร ขุนนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายสื่อสารองค์กร
นายสาธิต หาญยุทธ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายสื่อสารองค์กร
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายสื่อสารองค์กร
น.ส.สุพรรษา ปัญญาอธิสิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายสื่อสารองค์กร
นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายสื่อสารองค์กร
นายวีระยุทธ แสนสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายสื่อสารองค์กร
น.ส.ศิริขวัญ อินจินดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารเอกสารและบริการ
นายสถาปัตย์ เลขะวัฒนะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารการเงิน 1
นายวัชรชัย ภูมิโคกรักษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง » งานบริหารพัสดุ
นายปรีชา มะโนแสน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองแผนงาน » งานบริหารและธุรการ
นายอนันต์ ปัญญาวีร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานบริหารและธุรการ
ว่าที่ รต.ญ.สุธีร์ภัทร รุณผาบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานบริหารและธุรการ
นางฐิติรัตน์ มนตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานบริหารและธุรการ
นายสุทธิพงศ์ เรือนมั่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานวินัยและพัฒนานักศึกษา
น.ส.ศศิธร ใจมุก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานวินัยและพัฒนานักศึกษา
นายยุทธภูมิ จันทร์แก้ว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
นายศิริพงษ์ ไชยคำร้อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
นายราเชนทร์ สุขทั่วญาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
นายชาตรี ธรรมชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
1234
พนักงานราชการ
นางพิชญาภัค คำสืบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองการเจ้าหน้าที่ » งานบริหารและธุรการ
นางอัมพร ปาวิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานบริหารและธุรการ
นางนันทา สีเผือก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานบริหารและธุรการ
นายวินัย อุปนันท์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
นายพงษ์สันต์ สมบัติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
นายสมชาย วงศ์ศิริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
นายสุรินทร์ นันทะชมภู มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานหอพัก
นางเล็ก ยังศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานหอพัก
นายจตุรงค์ ศรีชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานหอพัก
นางสุมาลี ปานสีสด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานหอพัก
นางเครือวัลย์ บุญธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานหอพัก
นายอุทิศ มหาวัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
นายประจักษ์ เทพานนท์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
นายเชฎฐา ถนอมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
นายศักดิ์ชัย ศรีรินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
นายดวงจันทร์ ด้วงไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
นายดวงเนตร กุศล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
น.ส.อนงค์ สมบูรณ์ชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
นายอุดม สุภาศรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
นางบัวตอง ตีฆา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
12
ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
นายบรรเจิด อบแก้ว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
นางสาวสายนที คำบุญสูง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
นายธนากร ตรองใจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
นายฐิติณัฐต์ ฉิมเย็น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
น.ส.พิมพ์ณดา วรโชติเดชากุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
นายณัฐพงศ์ กิจพิทักษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
นายกิตติพัฒน์ เครือสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
นายจักรกฤษณ์ แสงหงษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
นายประเสริฐ กุลบริคุปต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
น.ส.ศุภากร สิทธิสังข์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง
นายทศพงษ์ ดีอินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง
นายพีรพล จิตติวงศ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง
นายสุรชัย ศิริจรรยา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานบริหารและธุรการ
พนักงานส่วนงาน
นางอินสวน เจริญ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
นางสาวพรกมล เล็กสมพงษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
น.ส.พรทิวา ชัยคำเพ็ชร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
นายถิรวัฒน์ ต๊ะตา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
นายเจษฎาพงษ์ ชัยเรืองวุฒิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
น.ส.ภักจิรา วิชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
น.ส.สาวิตรี ตั้งใจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
นางนารีรัตน์ ดีอินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
น.ส.ปภัสรา สุภาแสน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
นายณภัทร ธิการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานหอพัก
พนักงานสำนักงานบริหารทรัพย์สิน
น.ส.ฑาริกา ทัญมาตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
นายวัชรินทร์ วิมานเพ็ชร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
น.ส.ชุลีขวัญ ภู่บุญ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
นายนัฏฐ์วิษิษฏ์ ทุนกิจใจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
น.ส.พรรณพร ม่วงโมด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
นายอิสระพงษ์ กำจัดภัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
นายเมธาสิทธิ์ อินทะชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
ลูกจ้างประจำ
นายธงเทพ แร่เพชร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
นายสมศักดิ์ ดวงบาล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม » งานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
นายประสงค์ คำตัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองสวัสดิการ » งานประปาและสุขาภิบาล
นายปรีดา ริณพัฒน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองสวัสดิการ » งานประปาและสุขาภิบาล
นายศรชัย ยาวิชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองสวัสดิการ » งานประปาและสุขาภิบาล
ข้าราชการ
พนักงานหน่วยงานวิสาหกิจ
ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ (รายวัน)
Skip Navigation Links.
Collapse มหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Expand สำนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานมหาวิทยาลัย
Expand คณะผลิตกรรมการเกษตรคณะผลิตกรรมการเกษตร
Expand คณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ
Expand สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
Expand คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์
Expand คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
Expand มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
Expand มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Expand วิทยาลัยบริหารศาสตร์วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร
Expand สำนักหอสมุดสำนักหอสมุด
Expand คณะพัฒนาการท่องเที่ยวคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
Expand คณะศิลปศาสตร์คณะศิลปศาสตร์
Expand คณะเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์
Expand คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
Expand คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
Expand คณะสารสนเทศและการสื่อสารคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
Expand คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ศูนย์วิจัยพลังงาน
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้
Expand สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ
ศูนย์ภาษา
Expand สำนักงานสภามหาวิทยาลัยสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
Expand ศูนย์อาคารที่พักศูนย์อาคารที่พัก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน
สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
Expand วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิทยาลัยพลังงานทดแทน
สภานักศึกษา
องค์การนักศึกษา
Expand วิทยาลัยนานาชาติวิทยาลัยนานาชาติ
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290