แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายละเอียดหน่วยงาน
-- ไม่มีภาพประกอบหน่วยงาน --
สารสนเทศหน่วยงาน
Skip Navigation Links.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
ผลของการปฏิบัติงาน
เฉลี่ย มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4
โครงสร้างการบริหารงาน สถานะ : โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อภาษาไทย : กองวิเทศสัมพันธ์ ()
ชื่อภาษาอังกฤษ : Division of International Affairs
ผู้บริหาร
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ติดต่อ
โทรศัพท์ : 053-875460 - 5 โทรสาร : -
วิสัยทัศน์

มุ่งเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันการศึกษา และองค์กรในต่างประเทศ เพื่อร่วมเป็นหุ้นส่วนทางวิชาการ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการทำงานระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศในเขตอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อการเรียนรู้วิทยาการ เทคโนโลยี และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศร่วมกัน 

ปรัชญา
 1. ติดต่อและแสงหาสถาบันการศึกษา และองค์กรในต่างประเทศที่พัฒนา และมีศักยภาพทางการศึกษา และองค์กรในต่างประเทศ เพื่อร่วมเป็นหุ้นส่วนทางวิชาการ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการทำงาน
 2. กระซับสัมพันธไมตรีกับสถาบันการศึกษา และองค์กรในต่างประเทศ ที่มีความสัมพันธ์อยู่เดิม ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
 3. แสวงหาองค์กรพัฒนา หรือหน่วยงานพัฒนาในต่างประเทศ เพื่อเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนในการดำเนินงาน
 4. เป็นศูนย์ข้อมูล และให้บริการ ช่วยเหลือบุคลากร และนักศึกษาในการติดต่อสื่อสารกับสถาบันการ
พันธกิจ / ภาระหน้าที่
"มิตรภาพ สร้างความเป็นสากลทางการศึกษา" Internationalized Education Through Friendship
ประวัติ

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี จัดตั้งขึ้นตามมิติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2548 โดยมีวิสัยทัศน์ในการมุ่งสร้างเสริม และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการการสถาบันการศึกษา และองค์กรในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อเรียนวิทยาการ เทคโนโลยี และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศร่วมกัน ภายใ้ต้ปรัชญา "มิตรภาพ สร้างความเป็นสากลุทางการศึกษา" Internationalized Education Trhought Friendship และให้มีการแบ่งงานภายในดังนี้

 1. งานบริหารและธุรการ
 2. งานทุนและความร่วมือระหว่างประเทศ
 3. งานพิธีการและต้อนรับ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองวิเทศสัมพันธ์

 1. เพื่อเป็นแหล่งกลางในการประสานงานกิจกรรด้านต่างประเทศ เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน/โครงการความร่วมมือของมหาวิทยาลัย ให้มีความพร้อมในการดำเนินการเสนอขอรับหรือให้ความช่วยเหรือ หรือความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ กับต่างประเทศ
 2. เพื่อดำเนินการจัดระบบการบริการ และการติดต่อประสานงานด้านวิเทศสัมพันธ์ กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้มีประสิทธิภาพ และก่อประโยชน์ต่อหน่วยงาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่
 3. เพื่อเป็นหน่วยงานปฏิบัติงาน และแหล่งให้การสนับสนุนแก่บุคลากร ในการแสวงหาแหล่งทุน และความร่วมมือทางวิชาการ โดยสอดคล้องกับโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา และพัฒนาบุคลากรในต่างประเทศ
 4. เพื่อเป็นแหล่งประสานงานและความร่วมมือด้านวิเทศสัมพันธ์ ให้กับมหาวิทยาลัยร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องและเอื้อประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 5. เพื่อเป็นรากฐานข้อมูลในการจัดทำโครงการความร่วมมือ และความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290