แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายละเอียดหน่วยงาน
-- ไม่มีภาพประกอบหน่วยงาน --
สารสนเทศหน่วยงาน
Skip Navigation Links.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
ผลของการปฏิบัติงาน
เฉลี่ย มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4
โครงสร้างการบริหารงาน สถานะ : โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
มหาวิทยาลัย » หน่วยงานแบบวิสาหกิจ  » มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานบริหารทรัพย์สิน
ประเภทหน่วยงาน
หน่วยงานสายสนับสนุน
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อภาษาไทย : สำนักงานบริหารทรัพย์สิน ()
ชื่อภาษาอังกฤษ : N/A
ผู้บริหาร
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ติดต่อ
โทรศัพท์ : 0 5387 3931 โทรสาร : 5387 3929
วิสัยทัศน์
     บริหารทรัพย์สินเพื่อการพัฒนาอย่างคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย
ปรัชญา
       วางแผนพัฒนาและจัดหารายได้ บริหารจัดการทรัพย์สินตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สินในความรับผิดชอบ รายงานความก้าวหน้าการจัดการทรัพย์สินต่อสภามหาวิทยาลัย กำหนดรูปแบบและเพิ่มความหลากหลายในการจัดหารายได้
พันธกิจ / ภาระหน้าที่

N/A

ประวัติ
     สำนักงานบริหารจัดการสินทรัพย์และวิสาหกิจ จัดตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน 2551 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2550 ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อ “ สำนักงานบริหารจัดการสินทรัพย์และวิสาหกิจ” เป็น “สำนักงานบริหารทรัพย์สิน” ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีหน้าที่บริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดผลตอบแทนคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการจัดเก็บผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย มีภาระงานหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารและจัดการทรัพย์สิน การจัดหาประโยชน์จากที่ราชพัสดุ และอาคารราชพัสดุในความดูแลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และในรูปทรัพย์สินอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมี คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัย กำกับดูแล
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290