แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสิ่งพิมพ์ (เฉพาะงานสื่อสิ่งพิมพ์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปงม.2566
วันที่ประเมินตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึ่งพอใจของผู้ใช้บริการ ผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบสอบถามนี้ จะถูกนำไปประมวลผลในภาพรวมและนำผลไปใช้ในการปรับปรุงของผู้ให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ
คำอธิบาย : ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ประเภทผู้รับบริการ
  1 สถานะของผู้รับบริการ
หน่วยงานที่สังกัด
  1 หน่วยงานที่สังกัด
ใช้บริการในด้านใด
  1 ประเภทของการใช้บริการ


ตอนที่ 2 ระดับความพึ่งพอใจของผู้รับบริการ
คำอธิบาย : 1. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนในการให้บริการ
ระดับความพึงพอใจ
  1 ขั้นตอนการให้บริการเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
  2 การให้บริการมีความถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว
  3 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม
  4 ความเหมาะสมของราคา
  5 ผู้ให้บริการมีความสุภาพ เป็นมิตร
  6 ผู้ให้บริการตอบข้อสงสัย ข้อซักถาม และให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดี
  7 ความพึงพอใจในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
  8 สถานที่ให้บริการโดยรวม
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
  1 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 
แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
การประเมินความสะอาดห้องน้ำ (แห้ง หอม สะอาด ปลอดภัย)
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (Service Mind) พ.ศ.2566 นายวันชัย ล่องอำไพ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (Service Mind) พ.ศ.2566 นางพรลภัส พงษ์พานิช(1)
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสิ่งพิมพ์ (เฉพาะงานสื่อสิ่งพิมพ์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปงม.2566
ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ (จิตบริการ) ประจำปี 2566 _นางสาวจิรภรณ์ ใจอ่อน
แบบสอบถามหลักธรรมาภิบาลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566_น.ส.จิรภรณ์ ใจอ่อน
แบบสอบถามหลักธรรมาภิบาลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566_นายอดิศักดิ์ หนูดำ
ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ (จิตบริการ) 2566 _นางชไมพร ตันสุวรรณ
แบบสอบถามหลักธรรมาภิบาลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566_นางชไมพร ตันสุวรรณ