แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสิ่งพิมพ์ (เฉพาะงานสื่อสิ่งพิมพ์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปงม.2566
วันที่ประเมินตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึ่งพอใจของผู้ใช้บริการ ผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบสอบถามนี้ จะถูกนำไปประมวลผลในภาพรวมและนำผลไปใช้ในการปรับปรุงของผู้ให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ
คำอธิบาย : ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ประเภทผู้รับบริการ
  1 สถานะของผู้รับบริการ
หน่วยงานที่สังกัด
  1 หน่วยงานที่สังกัด
ใช้บริการในด้านใด
  1 ประเภทของการใช้บริการ


ตอนที่ 2 ระดับความพึ่งพอใจของผู้รับบริการ
คำอธิบาย : 1. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนในการให้บริการ
ระดับความพึงพอใจ
  1 ขั้นตอนการให้บริการเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
  2 การให้บริการมีความถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว
  3 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม
  4 ความเหมาะสมของราคา
  5 ผู้ให้บริการมีความสุภาพ เป็นมิตร
  6 ผู้ให้บริการตอบข้อสงสัย ข้อซักถาม และให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดี
  7 ความพึงพอใจในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
  8 สถานที่ให้บริการโดยรวม
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
  1 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 
แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานนักศึกษาใหม่ รหัส 66-65 หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน
ความพึงพอใจของผู้ให้บริการ เรื่องจิตบริการของ นายสุวินัย เลาวิลาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แบบสอบถามหลักธรรมาภิบาลการปฏิบัติงาน ของ นายสุวินัย เลาวิลาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (Service Mind) ของนางณิชาพล บัวทอง ประจำปีงบประมาณ 2566
แบบสอบถามหลักธรรมาภิบาลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (นางณิชาพล บัวทอง)
แบบสอบถามหลักธรรมาภิบาลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (Service Mind) ของนางสาวเยาวลักษณ์ อภิวัฒนเสวี ประจำปีงบประมาณ 2566
แบบสอบถามหลักธรรมาภิบาลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (นางสาวเยาวลักษณ์ อภิวัฒนเสวี)
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานนักศึกษา รหัส66-63 หลักสูตร 4 ปี