แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
แบบประเมินผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2562
แบบประเมินโครงการอบรมสำนักงานสีเขียว Green Office ประจำปี 2562
โครงการปรับปรุงพัฒนาสถานที่ (5ส) (วันที่ 3 ก.ค.62)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562
แบบประเมินความพึงพอใจงานรับเข้านักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมฟังบรรยายและฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และ ฝึกซ้อมหนีไฟของคณะ
โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 "คอรัปชั่น ฉันไม่ขอรับ"
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน – กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง”
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการยานพาหนะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร : นายณพพล วิเชียร
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(1)