แบบสอบถามความพึงพอใจนักศึกษาต่องานสหกิจศึกษา
วันที่ประเมินตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 30 กันยายน 2562
แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามระดับความพึงพอใจของผุ้มาติดต่อกับงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ กรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
ตอนที่ 1
คำอธิบาย : ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมิน
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมิน
  1 เพศ
  2 นักศึกษาสาขาวิชา
ตอนที่ 2 โปรดทำเครื่องหมาย (/) ลงในช่องว่าง
2.1 ความพึงพอใจในด้านการบริการของเจ้าหน้าที่
  1 บริการด้วยรอยยิ้ม เป็นมิตร มีอัธยาศัยดี
  2 พูดจาสุภาพ น่าประทับใจ ให้บริการอย่างเป็นกันเอง
  3 ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และพร้อมในการให้บริการ
  4 ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และตอบข้อซักถามให้เป็นอย่างดี
  5 จำนวนของเจ้าหน้าที่ในการรับบริการเพียงพอ
  6 มีความสามารถในการสื่อสารให้ผู้รับบริการเข้าใจได้ง่าย
  7 ความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่โดยรวม
2.2 ความพึงพอใจในด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
  1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว
  2 ขั้นตอนการให้บริการจัดลำดับการให้บริการอย่างเป็นธรรม
  3 มีการแจ้งระยะเวลาในการให้บริการแต่ละงานให้ผู้รับบริการทราบ
  4 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และการแนะนำขั้นตอนการให้บริการด้านหลังเอกสารในส่วนของคำอธิบายการให้บริการ
  5 มีการติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนและทันสมัย
  6 กำหนดระยะเวลาในการให้บริการที่เป็นไปตามที่กำหนด
  7 ความพึงพอใจในด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการโดยรวม
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงในการให้บริการ
-
  -
 
แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
กิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 และการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
แบบประเมินโครงการพัฒนาแผนแม่บทด้านวิชาการ กิจกรรม เผยแพร่แผนแม่บทด้านวิชาการ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน – กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง”
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการยานพาหนะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร : นายณพพล วิเชียร
แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพของการให้บริการกับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562
ร่วมตั้งคำถามและข้อเสนอแนะต่ออธิการบดีและผู้บริหารเกี่ยวกับนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการยานพาหนะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร : นายวีระชัย สุทธานี