แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการงานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ประเมินตั้งแต่ 28 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการงานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2562
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คำอธิบาย : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
  1 ประเภทผู้รับบริการ
  2 งานที่ท่านได้ใช้บริการ
ตอนที่ 2 ประเด็นการประเมิน
ด้านที่ 1 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ
  1 ขั้นตอนในการให้บริการมีความคล่องตัว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
  2 ขั้นตอนการให้บริการมีความชัดเจนเหมาะสม
  3 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
ด้านที่ 2 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
  1 ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อมและเป็นกันเอง การใช้น้ำเสียง ท่าทีที่สุภาพ
  2 มีการแต่งกายที่เหมาะสมกับสถานที่
  3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
  4 มีความรู้ ความสามารถ ความเชื่อถือ เข้าใจในงานที่ทำเป็นอย่างดี
  5 ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับ ก่อน-หลัง
ด้านที่ 3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
  1 มีการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  2 ความพร้อมของอุปกรณ์/เครื่องมือที่ให้บริการ
  3 ความเหมาะสมของสถานที่ให้บริการ
  4 ป้าย/ข้อความบอกจุดบริการ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
ด้านที่ 4 ด้านคุณภาพการให้บริการ
  1 ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ
  2 ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ทันตามกำหนด
  3 คุณภาพของงานที่ได้รับบริการ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
คำอธิบาย : ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
  1 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
 
แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
โครงการรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ประจำปี 2562
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 45
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562
แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจหลังเข้าร่วมโครงการ "ล้อมรั้ว MJU รู้ทันยาเสพติด"
แบบสอบถามความพึงพอใจ โครงการ "ล้อมรัว MJU รู้ทันยาเสพติด"
แบบสอบถามความพึงพอใจนักศึกษาต่องานสหกิจศึกษา
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าเยี่ยมชมฐานพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
แบบสอบถามความพึงพอใจ การอบรมใช้งาน 365 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
แบบสอบถามการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562)