แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
การศึกษาสารในพืชสมุนไพร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในอนาคต
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
 รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตำแหน่งประเภทการจ้างหน่วยงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์ รองศาสตราจารย์ ข้าราชการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290