แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2562
วันที่ประเมินตั้งแต่ 28 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2562
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คำอธิบาย : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
  1 เพศ
  2 ประเภทผู้รับบริการ


  3 สถานที่ที่ใช้บริการอินเตอร์เน็ตเป็นประจำ


ตอนที่ 2 การใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
พฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  1 ความถี่ในการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (โดยเฉลี่ย)
  2 ท่านใช้บริการเครือข่ายในช่วงเวลาใดมากที่สุด
  3 จุดประสงค์ในการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตอนที่ 3 ความพึงพอใจของการใช้บริการอินเทอร์เน็ต
ด้านที่ 1 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการอินเทอร์เน็ต (LAN)
  1 ความเร็วในการใช้งานอินเตอร์เน็ต (Internet) ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  2 ประสิทธิภาพของเครือข่ายในการรับ/ส่ง/สื่อสารข้อมูล
  3 ความมีสเถียรภาพของระบบเครือข่าย สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต (Internet) ได้อย่างต่อเนื่อง
  4 การกำหนดสิทธิ์ (Username Account) ในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีความปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน
  5 การบริการ และดูแลแก้ไขปัญหาผู้ใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีความรวดเร็ว และทันต่อการใช้งาน
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
คำอธิบาย : แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ อื่นๆ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
  1 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
 
แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
แบบสอบถามความคาดหวังของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ในการเข้าร่วมโครงการสถาปัตยกรรมการละคอน ในครั้งต่อไป
โครงการค่ายอาสาแบ่งปันรอยยิ้ม ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2561
แบบสอบถามการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562)
แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการห้องบริการอินเทอร์เน็ต อาคารเรียนรวม 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2562
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการงานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2562
แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสานสัมพันธ์พี่น้องภูมิทัศน์ ประจำปีการศึกษา 2561
แบบสอบถามความพึงพอใจ การอบรมใช้งาน 365 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีงบประมาณ 2561