แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายงานประกันคุณภาพ
ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
URL : อ้างอิงถึงรายงานแสดงผลข้อมูล
รายงานผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
หน่วยงาน/ชื่อหลักสูตร ชื่อนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับในปีการศึกษา ว/ด/ป ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จบการศึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานสร้างสรรค์ รายละเอียดการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ จำนวนนัก
ศึกษา

ที่จบการศึกษา
ว/ด/ป ปฏิทิน ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุมวิชาการที่นำผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ ชื่อนิทรรศการที่นำผลการสร้างสรรค์นำไปเผยแพร่ หัวข้อ/เรื่อง ค่าน้ำหนัก
-- ไม่มีข้อมูล --
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290