แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
ที่ปรึกษาด้านระบบงาน

กมลวรรณ เปรมเกษม

ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านประสานงานและ
สนับสนุนยุทธศาสตร์แผนงบประมาณ

รชฏ เชื้อวิโรจน์

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

จินดา จันที

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วราภรณ์ ฟูกุล

ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษา

ศรีกุล นันทะชมภู

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีมงานด้านการพัฒนาระบบ

สุระพล ริยะนา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด สำนักคุณภาพและมตารฐานการศึกษา

นพมาศ สุขใจ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

วสุ ไชยศรีหา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด กองแผนงาน

อาทิตย์ แก้วถาวร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

มนสิชา มีแสงแก้ว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290