แบบสอบถามความพึงพอใจ การอบรมใช้งานการจัดการ website สำหรับคณะเศรษฐศาสตร์(1)
อาจารย์ บุคลากร
   
ตอนที่ 1
สถานะภาพผู้ประเมิน
ค่าเฉลี่ย: 2.000
1 เพศ
ค่าเฉลี่ย: 2.000 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.000 มากสุด: 2 น้อยสุด: 2 ความถี่: 2.000
0%, ชาย
100%, 2 หญิง
2 คณะ สาขา
-เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
-เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ตอนที่ 2
ระดับความพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ
ค่าเฉลี่ย: 3.500
1 ก่อนการอบรม ท่านมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการเว็บเพียงใด
ค่าเฉลี่ย: 3.000 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.000 มากสุด: 3 น้อยสุด: 3 ความถี่: 2.000
0%, มากที่สุด
0%, มาก
100%, 2 ปานกลาง
0%, น้อย
0%, น้อยที่สุด
2 หลังการอบรม ท่านมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการเว็บเพียงใด
ค่าเฉลี่ย: 4.000 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.000 มากสุด: 4 น้อยสุด: 4 ความถี่: 2.000
0%, มากที่สุด
100%, 2 มาก
0%, ปานกลาง
0%, น้อย
0%, น้อยที่สุด
ด้านการนำความรู้ไปใช้
ค่าเฉลี่ย: 4.500
3 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
ค่าเฉลี่ย: 4.500 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.707 มากสุด: 5 น้อยสุด: 4 ความถี่: 2.000
50%, 1 มากที่สุด
50%, 1 มาก
0%, ปานกลาง
0%, น้อย
0%, น้อยที่สุด
ตอนที่ 3
คำอธิบาย : ความคิดเห็นเพิ่มเติม และข้อเสนอแนะ
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร
ค่าเฉลี่ย: 4.500
4 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ค่าเฉลี่ย: 4.500 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.707 มากสุด: 5 น้อยสุด: 4 ความถี่: 2.000
50%, 1 มากที่สุด
50%, 1 มาก
0%, ปานกลาง
0%, น้อย
0%, น้อยที่สุด
5 ระยะเวลาในการอบรม / สัมมนามีความเหมาะสม
ค่าเฉลี่ย: 4.500 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.707 มากสุด: 5 น้อยสุด: 4 ความถี่: 2.000
50%, 1 มากที่สุด
50%, 1 มาก
0%, ปานกลาง
0%, น้อย
0%, น้อยที่สุด
ตอนที่ 4
ด้านวิทยากร
ค่าเฉลี่ย: 4.500
5 การถ่ายทอดของวิทยากร สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น เข้าใจง่าย
ค่าเฉลี่ย: 4.500 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.707 มากสุด: 5 น้อยสุด: 4 ความถี่: 2.000
50%, 1 มากที่สุด
50%, 1 มาก
0%, ปานกลาง
0%, น้อย
0%, น้อยที่สุด
6 การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร
ค่าเฉลี่ย: 4.500 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.707 มากสุด: 5 น้อยสุด: 4 ความถี่: 2.000
50%, 1 มากที่สุด
50%, 1 มาก
0%, ปานกลาง
0%, น้อย
0%, น้อยที่สุด
ตอนที่ 5
ความคิดเห็นเพิ่มแติมและข้อเสนอแนะ
1 ความคิดเห็นเพิ่มแติมและข้อเสนอแนะ
ไม่มีข้อมูล
แบบสอบถามอื่นๆ
แบบสอบถามความพึงพอใจ การอบรมใช้งาน 365 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าเยี่ยมชมฐานพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
แบบสอบถามความพึงพอใจ โครงการ "ล้อมรัว MJU รู้ทันยาเสพติด"
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 45
กิจกรรมทำบุญคณะและอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลอง
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำระดับปริญญาตรี
โครงการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562
แบบสอบถามความพึงพอใจ การอบรมใช้งาน 365 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีงบประมาณ 2561