แบบสอบถามความพึงพอใจ การอบรมใช้งานการจัดการ website สำหรับคณะเศรษฐศาสตร์
อาจารย์ บุคลากร
   
ตอนที่ 1
สถานะภาพผู้ประเมิน
ค่าเฉลี่ย: 1.833
1 เพศ
ค่าเฉลี่ย: 1.833 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.384 มากสุด: 2 น้อยสุด: 1 ความถี่: 18.000
16.67%, 3 ชาย
83.33%, 15 หญิง
2 คณะ สาขา
-เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทส
-เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
-เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
-เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
-เศรษฐศาสตร์
-เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
-เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
-คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาตร์ระหว่างประเทศ
-เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
-เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
-International economisc
-คณะเศรษญศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
-เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
-international economics
-เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
-เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ตอนที่ 2
ระดับความพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ
ค่าเฉลี่ย: 3.250
1 ก่อนการอบรม ท่านมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการเว็บเพียงใด
ค่าเฉลี่ย: 2.500 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 1.098 มากสุด: 5 น้อยสุด: 1 ความถี่: 18.000
5.56%, 1 มากที่สุด
11.11%, 2 มาก
27.78%, 5 ปานกลาง
38.89%, 7 น้อย
16.67%, 3 น้อยที่สุด
2 หลังการอบรม ท่านมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการเว็บเพียงใด
ค่าเฉลี่ย: 4.000 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.485 มากสุด: 5 น้อยสุด: 3 ความถี่: 18.000
11.11%, 2 มากที่สุด
77.78%, 14 มาก
11.11%, 2 ปานกลาง
0%, น้อย
0%, น้อยที่สุด
ด้านการนำความรู้ไปใช้
ค่าเฉลี่ย: 4.278
3 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
ค่าเฉลี่ย: 4.278 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.575 มากสุด: 5 น้อยสุด: 3 ความถี่: 18.000
33.33%, 6 มากที่สุด
61.11%, 11 มาก
5.56%, 1 ปานกลาง
0%, น้อย
0%, น้อยที่สุด
ตอนที่ 3
คำอธิบาย : ความคิดเห็นเพิ่มเติม และข้อเสนอแนะ
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร
ค่าเฉลี่ย: 3.694
4 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ค่าเฉลี่ย: 3.556 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.616 มากสุด: 5 น้อยสุด: 3 ความถี่: 18.000
5.56%, 1 มากที่สุด
44.44%, 8 มาก
50%, 9 ปานกลาง
0%, น้อย
0%, น้อยที่สุด
5 ระยะเวลาในการอบรม / สัมมนามีความเหมาะสม
ค่าเฉลี่ย: 3.833 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.618 มากสุด: 5 น้อยสุด: 3 ความถี่: 18.000
11.11%, 2 มากที่สุด
61.11%, 11 มาก
27.78%, 5 ปานกลาง
0%, น้อย
0%, น้อยที่สุด
ตอนที่ 4
ด้านวิทยากร
ค่าเฉลี่ย: 4.472
5 การถ่ายทอดของวิทยากร สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น เข้าใจง่าย
ค่าเฉลี่ย: 4.389 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.608 มากสุด: 5 น้อยสุด: 3 ความถี่: 18.000
44.44%, 8 มากที่สุด
50%, 9 มาก
5.56%, 1 ปานกลาง
0%, น้อย
0%, น้อยที่สุด
6 การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร
ค่าเฉลี่ย: 4.556 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.616 มากสุด: 5 น้อยสุด: 3 ความถี่: 18.000
61.11%, 11 มากที่สุด
33.33%, 6 มาก
5.56%, 1 ปานกลาง
0%, น้อย
0%, น้อยที่สุด
ตอนที่ 5
ความคิดเห็นเพิ่มแติมและข้อเสนอแนะ
1 ความคิดเห็นเพิ่มแติมและข้อเสนอแนะ
-เร็วไป
-ดีครับ
แบบสอบถามอื่นๆ
แบบสอบถามความพึงพอใจ การอบรมใช้งาน 365 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าเยี่ยมชมฐานพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
แบบสอบถามความพึงพอใจ โครงการ "ล้อมรัว MJU รู้ทันยาเสพติด"
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 45
กิจกรรมทำบุญคณะและอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลอง
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำระดับปริญญาตรี
โครงการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562
แบบสอบถามความพึงพอใจ การอบรมใช้งาน 365 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีงบประมาณ 2561