แบบสอบถามความพึงพอใจ การอบรมใช้งาน Cloud สำหรับคณะเศรษฐศาสตร์
อาจารย์ บุคลากร
   
ตอนที่ 1
สถานะภาพผู้ประเมิน
ค่าเฉลี่ย: 1.744
1 เพศ
ค่าเฉลี่ย: 1.878 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.331 มากสุด: 2 น้อยสุด: 1 ความถี่: 41.000
12.2%, 5 ชาย
87.8%, 36 หญิง
2 คณะ สาขา
-inter econ
-เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
-เศรษฐศาสตร์ สาขาระหว่างประเทศ
-เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
-คณะเศรษฐศาสตร์สาขาระหว่างประเทศ
-เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทส
-ระหว่างประเทศ
-เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
-เศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
-เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
-เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
-เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
-เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
-คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
-ศศ.ระหว่างประเทศ
-คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
-คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสต์ระหว่างประเทศ
-เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
-เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
-เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
-เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
-เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
-เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
-เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
-ระหว่างประเทศ
-เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ
-ศศใ ระหว่างประเทศ
-เศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
-คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
-คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศษสตร์ระหว่างประเทศ
-เศรษฐศาสตร์ สาขาระหว่างประเทศ
-เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
-ศ.ศ.ระหว่างประเทศ
-เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ
-international economics
-สำนักวิจัยและส่งวิชาการการเกษตร
-เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
-เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
3 ท่านเคยใช้งาน Google หรือ Google app for edu
ค่าเฉลี่ย: 1.610 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.494 มากสุด: 2 น้อยสุด: 1 ความถี่: 41.000
39.02%, 16 เคยใช้
60.98%, 25 ไม่เคยใช้
ตอนที่ 2
ระดับความพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ
ค่าเฉลี่ย: 3.476
1 ก่อนเข้าอบรม ท่านมีความรู้ Google หรือ Google app for edu เพียงใด
ค่าเฉลี่ย: 2.732 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 1.096 มากสุด: 5 น้อยสุด: 1 ความถี่: 41.000
4.88%, 2 มากที่สุด
21.95%, 9 มาก
26.83%, 11 ปานกลาง
34.15%, 14 น้อย
12.2%, 5 น้อยที่สุด
2 หลังเข้าอบรม ท่านมีความรู้ Google หรือ Google app for edu เพียงใด
ค่าเฉลี่ย: 4.220 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.690 มากสุด: 5 น้อยสุด: 2 ความถี่: 41.000
34.15%, 14 มากที่สุด
56.1%, 23 มาก
7.32%, 3 ปานกลาง
2.44%, 1 น้อย
0%, น้อยที่สุด
ด้านการนำความรู้ไปใช้
ค่าเฉลี่ย: 4.512
3 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
ค่าเฉลี่ย: 4.512 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.597 มากสุด: 5 น้อยสุด: 3 ความถี่: 41.000
56.1%, 23 มากที่สุด
39.02%, 16 มาก
4.88%, 2 ปานกลาง
0%, น้อย
0%, น้อยที่สุด
ตอนที่ 3
คำอธิบาย : ความคิดเห็นเพิ่มเติม และข้อเสนอแนะ
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร
ค่าเฉลี่ย: 4.000
4 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ค่าเฉลี่ย: 3.976 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.758 มากสุด: 5 น้อยสุด: 3 ความถี่: 41.000
26.83%, 11 มากที่สุด
43.9%, 18 มาก
29.27%, 12 ปานกลาง
0%, น้อย
0%, น้อยที่สุด
5 ระยะเวลาในการอบรม / สัมมนามีความเหมาะสม
ค่าเฉลี่ย: 4.024 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.689 มากสุด: 5 น้อยสุด: 3 ความถี่: 41.000
24.39%, 10 มากที่สุด
53.66%, 22 มาก
21.95%, 9 ปานกลาง
0%, น้อย
0%, น้อยที่สุด
ตอนที่ 4
ด้านวิทยากร
ค่าเฉลี่ย: 4.220
5 การถ่ายทอดของวิทยากร สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น เข้าใจง่าย
ค่าเฉลี่ย: 4.122 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.640 มากสุด: 5 น้อยสุด: 3 ความถี่: 41.000
26.83%, 11 มากที่สุด
58.54%, 24 มาก
14.63%, 6 ปานกลาง
0%, น้อย
0%, น้อยที่สุด
6 การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร
ค่าเฉลี่ย: 4.317 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.650 มากสุด: 5 น้อยสุด: 3 ความถี่: 41.000
41.46%, 17 มากที่สุด
48.78%, 20 มาก
9.76%, 4 ปานกลาง
0%, น้อย
0%, น้อยที่สุด
ตอนที่ 5
ความคิดเห็นเพิ่มแติมและข้อเสนอแนะ
1 ความคิดเห็นเพิ่มแติมและข้อเสนอแนะ
-ไม่มีครับ
-ชอบมากค่ะ ใช้ประโยชน์ได้จริง และยังสะดวกและใช้งานง่ายอีกด้วย
แบบสอบถามอื่นๆ
แบบสอบถามความพึงพอใจ การอบรมใช้งาน 365 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าเยี่ยมชมฐานพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
แบบสอบถามความพึงพอใจ โครงการ "ล้อมรัว MJU รู้ทันยาเสพติด"
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 45
โครงการรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ประจำปี 2562
กิจกรรมทำบุญคณะและอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลอง
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำระดับปริญญาตรี
โครงการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562