แบบสอบถามความพึงพอใจ การอบรมใช้งาน 365 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีงบประมาณ 2561
อาจารย์ บุคลากร
   
ตอนที่ 1
สถานะภาพผู้ประเมิน
ค่าเฉลี่ย: 1.764
1 เพศ
ค่าเฉลี่ย: 1.682 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.466 มากสุด: 2 น้อยสุด: 1 ความถี่: 760.000
31.84%, 242 ชาย
68.16%, 518 หญิง
2 คณะ สาขา
-วิศวกรรมอาหาร
-วิศวกรรมอาหาร
-วิสวกรรมอาหาร
-คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมอาหาร
-วิศวกรรมอาหาร
-วิศวกรรมอาหาร
-คณะวิศวกรรมและุตสาหกรรมเกษตร สาขา วิศวกรรมอาหาร
-วิศวกรรมอาหาร
-วิศวกรรมอาหาร
-วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
-คณะวิศวกรรมและอุตสาหรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมอาหาร
-วิศวกรรมอาหาร
-คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมอาหาร
-วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขา วิศวกรรมอาหาร
-วิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมเเละอุตสาหกรรมเกษตร
-คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมอาหาร
-วิศวกรรมอาหาร
-วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมอาหาร
-วิศวกรมอาหาร
-คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมอาหาร
-สาขาวิศวกรรมอาหาร
-คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมอาหาร
-วิศวกรรมอาหาร
-คณะเทคโนโลยการประงและทรัพยากรทางน้ำ สาขานวัตกรรการักการธุรกิจประมง
-นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง
-o;y9dii,dki0yfdkiTi6db0xit,'
-เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
-คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง
-คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง
-วิทยาศาสตร์
-วิทยาศาสตร์
-ปฐพีศาสตร์
-ปฐพีศาสตร์
-ปฐพีศาสตร์
-ปฐพีศาสตร์
-ปฐพีศาสตร์
-ปฐพีศาสตร์
-ปฐพีศาสตร
-ปฐพีศาสตร์
-ปฐพีศาสตร์
-คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาปฐพีศาสตร์
-ผลิตกรรมการเกษตร สาขาปฐพีศาสตร์
-ปฐพีศาสตร์
-ปฐพีศาสตร์
-ปฐพีศาสตร์
-คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาปฐพีศาสตร์
-คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาปฐพีศาสตร์
-คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาปฐพีศาสตร์
-ปฐพีศาสตร์
-คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาปฐพีศาสตร์
-คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาปฐพีศาสตร์
-ปฐพีศาสตร์
-ปฐพีศาสตร์
-ผลิตกรรมการเกษตร สาขา ปฐพีศาสตร์
-ผลิตกรรมการเกษตร สาขาปฐพีศาสตร์
-ปฐพีศาสตร์
-ปฐพีศาสตร์
-ภูมิสถาปัตยกรรม
-ภูมิสถาปัตยกรรม
-ภูมิสถาปัตยกรรม
-ภูมิสถาปัตยกรรม
-ภูมิสถาปัตยกรรม
-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
-ภูมิสถาปัตยกรรม
-คณะสถปัตยกรรมสาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
-ภูมิสถาปัตยกรรม
-สถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
-ภูมิสถาปัตยกรรม
-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
-ภูมิสถาปัตยกรรม
-สื่อสารดิจิทัล
-สื่อสารดิจิทัล
-สื่อสารดิจิทัล
-บริหารธุรกิจ สาขา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
-บริหารธุรกิจ
-คณะ สารสนเทศเเละการสื่อสาร สาขา การสื่อสารดิจิทัล
-ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
-ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
-คณะ บริหารธุรกิจ สาขา ระบบสารสนเทศทางธุรกจ
-การสื่อสารดิจิทัล
-ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
-สื่อสารดิจิทัล
-คณะบริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
-บริหารธุรกิจ สารสนเทศทางธุรกิจ
-ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
-ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
-คณะบริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
-บริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
-ระบบสารสนเทศทางธุรกิ
-ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
-ระบบสารสารสนเทศทางธุรกิจ
-BIS
-ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
-bis
-BIS
-Bis
-พืชสวน
-พืชสวน
-พืชสวน
-พืชสวน
-พืชสวน
-พืชสวน
-พืชสวน
-พืชสวน
-ผลิตกรรการเกษตร
-พืชสวน
-ผลิตกรรมการเกษตร สาขา พืชสวน
-พืชสวน
-ผลิตกรรมการเกษตร
-คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาพืชสวน
-พืชสวน
-คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาพืชสวน
-พืชสวน
-ผลิตกรรมการเกษตร
-พืชสวน
-พืชสวน
-พืชสวน
-ผลิตกรรมการเกษตร พืชสวน
-พืชสวน
-ผลิตกรรมการเกษร พืชสวน
-พืชสวน
-พืชสวน
-ผลิตกรรมการเกษตร พืชสวน
-พืชสวน
-คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาพืชสวน
-ผลิตกรรมการเกษตร สาขาพืชสวน
-ผลิตกรรมการเกษตร สาขาพืชสวน
-พืชสวน
-ผลิตกรรมการเกษตร พืชสวน
-พืชสวน
-พืชสวน
-พืชสวน
-พืชสวน
-พืชสวน
-คณะผลิตกรรมการเกษตร
-พืชศาสตร์
-คณะผลิตกรรมกรเกษตร สาขาพืชสวน
-พืชสวน
-ผลิตกรรมการเกษตร สาขา พืชสวน
-พืชศาสตร์
-พืชสวน
-พืชสวน
-คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาพืชสวน
-คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาพืชสวน
-พืชสวน
-พืชสวน
-พืชสวน
-พืชสวน
-พืชสวน
-พืชสวน
-ผลิตกรรมการเกษตร สาขา พืชสวน
-คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาพืชสวน
-พืชสวน
-ผลิตกรรมการเกษตร สาขาพืชสวน
-พืชสวน
-ผลิตกรรมการเกษตร สาขาพืชสวน
-พืชสวน
-ผลิตกรรมการเกษตร พืชสวน
-คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาพืชสวน
-คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาพืชสวน
-พืชสวน
-พืชสวน
-ผลิตกรรมการเกษตร พืชสวน
-ผลิตกรรมการเกษตร สาขาพืชสวน
-พืชสวน
-คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาพืชสวน
-พืชสวน
-ผลิตกรรมการเกษร พืชสวน
-พืชสวน
-คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาพืชศาสตร์
-พืชสวน
-ผลิตกรรมการเกษตร พืชสวน
-คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาพืชสวน
-ผลิตกรรมการเกษตร
-พืชสวน
-พืชสวน
-พืชสวน
-พืชสวน
-พืชสวน
-พืชสวน
-พืชสวน
-วิทยาลัยพลังงานทดแทน
-พลังงานทดแทน
-พลังงานทดแทน
-พลังงานทดเเทน
-พลังงานทดแทน
-พลังงานทดแทน
-พลังงานทดแทน
-พลังงานทดแทน
-คณะวิทยาลัยพลังงานทดเเทน สาขาพลังงานทดเเทน
-วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาพลังงานทดแทน
-วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาพลังงานทดแทน
-พลังงานทดแทน
-พลังงานทดแทน
-วิทยาลัยพลังงานทดแทน
-พลังงานทดแทน
-พลังงานทดแทน
-พลังงานทดแทน
-พลังงานทดแทน
-คณะวิทยาลัยพลังงานทดเเทน สาขาพลังงานทดเเทน
-พลังงานทดแทน
-พลังงานทดแทน
-พลังงานทดแทน
-พลังงานทดแทน
-สาขาพลังงานทดแทน
-พลังงานทดแทน
-พลังงานทดแทน
-พลังงานทดแทน
-คณะวิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาพลังงานทดแทน
-คณะวิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาพลังงานทดแทน
-พลังงานทดแทน
-คณะวิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาพลังงานทดแทน
-พลังงานทดแทน
-วิทยาลัยพลังงานทดแทน
-พลังงานทดแทน
-วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขา พลังงานทดแทน
-พลังงานทดแทน
-คณะวิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาพลังงานทดแทน
-พลังงานทดแทน
-พลังงานทดแทน
-รัฐประศาสนศาสตร์
-รัฐประศาสนศาสตร์
-รัฐประศาสนศาสตร์
-รปศ.
-รัฐประศาสนศาสตร์
-รัฐประศาสนศาสตร์
-รัฐประศาสนศาสตร์
-รัฐประศาสนศาสตร์
-รัฐประศาสนศาสตร์
-รัฐประศาสนศาสตร์
-รัฐประศาสนศาสตร์
-บริหารท้องถิ่น
-วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาการบริหารท้องถิ่น
-รัฐประศาสนศาสตร์
-รัฐประศาสนศาสตร์
-รัฐประศาสนศาสตร์
-รัฐประศาสนศาสตร์
-วิทยาลัยบริหารศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
-รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
-Public Administration
-การบริหารท้องถิ่น
-วิทยาลัยบริหารสาสตร์
-คณะบริหารธรกิจ สาขาการจัดการ
-การจัดการ
-บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
-คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
-สาขาการจัดการ
-การจัดการ
-คณะ บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
-บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
-การจัดการ
-คณะบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการ
-การจัดการ
-คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
-บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
-คณะบริหารธุรกิจ การจัดการ
-คณะบิหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
-การจัดการ
-การจัดการ
-การจัดการ
-การจัดการ
-การจัดการ
-บริหารธุรกิจ การจัดการ
-การจัดการ
-การจัดการ
-การจัดการ
-การจัดการ
-การจัดการ
-การจัดการ
-การจัดการ
-สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
-บริหารธุรกิจ การจัดการ
-การจัดการ
-การจัดการ
-บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
-การจัดการ
-การจัดการ
-บริหารธุรกิจ การจัดการ
-การจัการ
-การจัดการ
-การจัดการ
-บริหารธุรกิจ การจัดการ
-บริหาร สาขาการจัดการ
-คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
-บริการธุรกิจ การจัดการ
-คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
-การจัดการ
-การจัดการ
-การจัดการ
-บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
-บริหารธุรกิจ การจัดการ
-การจัดการ
-บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
-คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
-การจัดการ
-การจัดการ
-คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
-การจัดการ
-การจัดการ
-คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
-การจัดการ
-บริหารธุรกิจ การจัดการ
-การจัดการ
-การจัดการ
-การจัดการ
-คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
-การจัดการ
-เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
-วิศวกรรมพลังงานทดแทน
-พลังงานทดแทน
-วิศวกรรมพลังงานทดแทน
-พลังงาน
-พลังงานทดแทน
-พลังงานทดแทน
-พลังงานทดแทน
-พลังงานทดแทน
-วิศวกรรมพลังงานทดแทน
-วิศวกรรมพลังงานทดแทน
-วิศวะกรรมพลังงานทดแทน
-วิศวกรรมพลังงานทดแทน
-คณะวิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาพลังงานทดแทน
-วิศวกรรมพลังงานทดแทน
-พลังงานทดแทน
-วิทยาลัยพลังงานทดแทน
-พลังงานทดแทน
-วิศวกรรมพลังงานทดแทน
-วิศวกรรมพลังงานทดแทน
-วิศวกรรมพลังงานทดแทน
-พลังงานทดเเทน
-วิศวกรรมพลังงานทดแทน
-วิศวกรรมพลังงานทดเเทน
-พลังงานทดแทน
-วิศวกรรมพลังงานทดแทน
-พลังงานทดแทน
-พลังงานทดแทน
-พลังงานทดแทน
-วิศวกรรมพลังงานทดแทน
-วิศวกรรมพลังงานทดแทน
-พลังงานทดแทน
-พลังงานทดแทน
-พลังงานทดแทน
-คณะ วิทยาลัยพรังงานทดแทน สาขา พลังงานนทดแทน
-วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิศวกรรมพลังงานทดแทน
-พลังงานทดแทน
-พลังงานทดแทน
-วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขา วิศวกรรมพลังงานทดแทน
-วิทย์-คอม
-วิทยาการคอมพิวเตอร์
-วิทยาศาสตร์
-วิทยาการคอมพิวเตอ์
-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
-วิทยาการคอมพิวเตอร์
-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
-วิทยาการคอมพิวเตอร์
-วิทยาการคอมพิวเตอร์
-วิทยาการคอมพิวเตอร์
-วิทยาการคอมพิวเตอร์
-วิทยาการคอมพิวเตอร์
-วิทย์-คอม
-วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
-วิทยาการคอมพิวเตอร์
-วิทยาการคอมพิวเตอร์
-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
-วิทยาการคอมพิวเตอร์
-วิทยาการคอมพิวเตอร์
-วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
-วิทยาการคอมพิวเตอร์
-วิทยาศาสตร์
-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเติร์
-คณะ วิทยาศาสตร์ สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
-วิทยาการคอมพิวเตอร์
-วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
-วิทยาการคอมพิวเตอร์
-วิทย์- คอม
-วิทยาการคอมพิวเตอร์
-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
-วิทยาการคอมพิวเตอร์
-วิทยาการคอมพิวเตอร์
-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
-วิทย์คอม
-วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอรื
-วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
-วิทยาการคอมพิวเตอรื
-วิทยาการคอมพิวเตอร์
-คณะวิทยาสาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
-วิทยาการคอมพิวเตอร์
-วิทย์-คอมฯ
-วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
-วิทยาการคอมพิวเตอร์
-วิทยาการคอมพิวเตอร์
-วิทยาการคอมพิวเตอร์
-วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
-วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
-คณะ วิทยาศาสตร์ สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
-วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
-วิทยาการคอมพิวเตอร์
-วิทยาการคอมพิวเตอร์
-วิทยาศาสตร์ วิทยการคอมพิวเตอร์
-วิทยาการคอมพิวเตอร์
-วิทยาการคอมพิวเตอร์
-วิทยาการคอมพิวเตอร์
-วิทยาการคอมพิวเตอร์
-คณะวิทยาศาสตร์ สาขา เคมี
-เคมี
-เคมี
-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ
-เทคโนโลยีชีวภาพ
-สถิติ
-เคมี
-วิทยาศาสตร์ เคมี
-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
-เคมี
-วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
-วิทยศาสคร์-เคมี
-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ
-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
-เคมี
-วิทยาศาสตร์
-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
-เทนโนโลยีชีวภาพ
-เคมี
-เทคโนโลยีชีวภาพ
-เคมี
-คณะวิทยาศาสตร์ สาขา สถิติ
-วิทยาศาสตร์
-สถิติ
-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
-เคมี
-เคมี
-เคมี
-เคมี
-เคมี
-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
-เคมี
-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
-วิทยาสาสตร์ สถิติ
-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
-วิทย์ สถิติ
-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
-เคมี
-เคมี
-เคมี
-วิทยาศาสตรื เคมี
-ิเทคโนโลยีชีวภาพ
-คณะวิทยาศาสตร์ สาขา เคมี
-สถิติ
-เคมี
-Biotech
-เคมี
-เทคโนโลยีชีวภาพ
-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
-วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
-เทคโนโลยีชีวภาพ
-เทคโนโลยีชีวภาพ
-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
-เคมี
-เทคโนโลยีชีวภาพ
-เทคโนโลยีชีวภาพ
-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
-เคมี
-เคมี
-เทคโนโลยีชีวภาพ
-วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
-เทคโนโลยีชีวภาพ
-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
-วิทยาศาสตร์ เคมี
-เคมี
-เคมี
-เศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
-เศรษฐศาสตร์เกษตร
-เศรษฐศาสตร์
-เศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
-เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
-เศรษฐศาสตร์
-ศ.ศ.เกษตรฯ
-เศรษฐศาสตร์เกษตรฯ
-เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
-เศรษฐศาสตร์เกษตร
-เศรษฐศาสตร์เกษตรฯ
-เศรษศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
-เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
-เศรษฐศาสตร์ เกษตรฯ
-เศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
-เศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรเเละสิ่งเเวดล้อม
-เศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
-สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
-คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรณ์และสิ่งแวดล้อม
-เศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
-คณะเศรษศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
-เศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
-คณะเศรษฐศาตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
-คณะเศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
-เศรษฐศาสตร์เกษตรฯ
-เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
-เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
-ศศ.เกษตร
-เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
-คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรณ์และสิ่งแวดล้อม
-เศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
-เศรษฐศาสตร์เกษตร
-เศรษฐศาสตร์เกษตรฯ
-คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
-เศรษฐศาสาร์เกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
-เศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
-เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
-เศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา เศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยกร และสิ่งแวดล้อม
-เศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรเเละสิ่งเเวดล้อม
-เศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรเเละสิ่งเเวดล้อม
-เศรษฐศาสตร์
-เศรษฐศาสตร์ เกษตรฯ
-คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
-เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
-คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
-เศรษฐศาสตร์เกษตร
-เศรษฐศาสตร์เกษตร
-เศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
-เศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
-เศรษฐศาสาร์เกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
-คณิตศาสตร์
-คณิตศาสตร์
-ฟิสิกส์ประยุกต์
-คณิตศาสตร์
-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
-เคมีอุต
-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์
-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์
-คณะวิทยสศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
-คณิตศาสตร์
-วิทยาศาสตร์? วัสุศาสตร์
-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์
-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคนิตศาสตร์
-ฟิสิกส์ประยุกต์
-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์
-คณะวิทยาศาสาตร์ สาขาคณิตศาสตร์
-ฟิสิกส์ประยุกต์
-คณิตศาสตร์
-คณิตศาสตร์
-คณิตศาสตร์
-คณิตศาสตร์
-สถาปัตยกรรม
-สถาปั
-สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม? สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
-เทคโนโลยีภูมิทัศน์
-เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 4 ปี
-สถาปัตยกรรม
-เทคโนโลยีภูมิทัศน์?4?ปี
-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา สถาปัตยกรรม
-สถาปัตยกรรม
-ภูมิทัศน์
-สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
-ภูมิทัศน์
-เทคโนโลยีภูมิทัศน์
-เทคโนโลยีภูมิทัศน์
-สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งเเวดล้อม สาขา สถาปัตยกรรม
-สถาปัตยกรรม
-คณะ สถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขาเทโนโลยีภุมิทัศน์
-สถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการออกเเบบสิ่งเเวดล้อม. ภูมิทัศน์
-ภูมิสถาปัตยกรรม
-สถาปัตยกรรม
-ภูมิสถาปัตยกรรม
-ภูมิสถาปัตยกรรม
-เทคโนโลยีภูมิทัศน์
-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขาสถาปัตยกรรม
-เทคโนโลยีภูมิทัศน์
-สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
-สถาปัตยกรรม?ศาสตร์?และ?การ?ออกแบบ?สิ่ง?แวดล้อม? เทคโนโลยี?ภูมิ?ทัศน์?
-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขาสถาปัตยกรรม
-สถาปัตยกรรม
-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
-สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขาสถาปัตยกรรม
-คณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์การออกแบบและสิ่งแวดล้อม
-เทคโนลโยีภูมิทัศน์
-สถาปัตยกรรม?ศาสตร์?และ?การ?ออกแบบ?สิ่ง?แวดล้อม? เทคโนโลยี?ภูมิ?ทัศน์?
-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการออกเเบบสิ่งเเวดล้อม
-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการออกแบบสิ่งเเวดล้อม สาขาสถาปัตยกรรม
-สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
-ภูมิสถาปัตยกรรม
-สถาปัตยกรรม
-ภูมิสถาปัตยกรรม
-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
-สถาปัตยกรรม
-สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขาสถาปัตยกรรม
-สถาปัตยกรรม
-การผลิตสัตว์ปีก
-สัตว์ปีก
-การผลิตสัตว์ปีก
-สัตว์ปีก
-สาขาสัตว์ปีก
-สัตว์ปีก
-สัตวศาสตร์ สัตว์ปีก
-สัตว์ปีก
-สัตว์ปีก
-คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสัตว์ปีก
-สัตว์ปีก
-สัตว์ปีก
-สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
-สัตว์ปีก
-สัตว์ปีก
-สัตว์ปีก
-การสื่อสารดิจิทัล
-การสื่อสารดิจิทัล
-สื่อสารดิจิทัล
-สารสนเทศและการสื่อสาร สาขา สื่อสารดิจิทัล
-สื่อดิจิทัล
-สารสนเทศและการสื่อสาร
-สารสนเทศและการสื่่อสาร
-คณะ สารสนเทศและการสื่อสาร สาขา การสื่อสารดิจิทัล
-สารสนเทศและการสื่อสาร
-สื่อสารดิจิทัล
-คณะ สารสนเทศและการสื่อสาร สาขา วิชาการสื่อสารดิจิทัล
-คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาการสื่อสาดิจิทัล
-สารสนเทศและการสื่อสาร สาขาสื่อสารดิจิทัล
-สื่อสารดิจิทัล
-สื่อสารดิจิทัล
-สารสนเทศและการสื่อสานดิจิทัล
-สื่อสารดิจิทัล
-Dc การสื่อสารดิจิทัล
-สารสนเทศและการสื่อสาร
-การสื่อสารดิจิทัล
-สื่อสารดิจิทัล
-การสื่อสารดิจิทัล
-สารสนเทศและการสื่อสาร สาขาสื่อสารดิจิทัล
-สารสนเทศอละการสื่อสาร สื่อสารดิจิตอล
-คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาการสื่อสารดิจิทัล
-สื่อสารดิจิทอล
-สารสนเทศและการสื่อสาร สาขาสื่อสารดิจิทัล
-การสื่อสารดิจิทัล
-การสื่อสารดิจิทัล
-คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาการสื่อสารดิจิทัล
-การสื่อสารดิจิทัล
-คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาสื่อสารดิจิทัล
-การสารสื่อดิจิทัล
-สารสนเทศและการสื่อสาร สาขาสื่อสารดิจิทัล
-คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสัตวศาสตร์
-สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สัตวศาสตร์
-สัตวศาสตร์
-คณะศัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสัตวศาสตร์
-สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา สัตวศาสตร์
-คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสัตวศาสตร์
-สัตวศาสตร์
-คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา สัตวศาสตร์
-สัตวศาสตร์
-สัตวศาสตร์
-สัตวศาสตร์
-สัตวศาสตร์
-สัตวศาสตร์
-สาขาสัตวศาสตร์
-สัตวศาตร์และเทคโนโลยี สาขาสัตวศาตร์
-สัตวศาสตร์
-สัตวศาสตร์
-สัตวศาสตร์
-สัตวศาสตร์
-สัตวศาสตร์
-สาขาสัตวศาสตร์
-สัตวศาสตร์
-สัตวศาสตร์
-สัตวศาสตร์
-คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสัตวศาสตร์
-สัตวศาสตร์
-สัตวศาสตร์
-สาขาสัตวศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
-คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
-สัตวศาสตร์
-คณะ สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา สัตวศาสตร์
-สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สัตวศาสตร์
-คณะ สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา สัตวศาสตร์
-สัตวศาสตร์
-คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสัตวศาสตร์
-สัตวศาสตร์
-สัตวศาสตร์
-คณะสัตวศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์
-สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
-สัตวศาสตร์
-คณะสัตวศาตร์ สาขาสัตวศาสตร์
-สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
-สัตวศาสตร์
-สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี / สัตวศาสตร์
-สัตวศาสตร์
-สัตวศาสตร์
-สัตวศาสตร์
-สัตวศาตร์
-สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา สัตวศาสตร์
-คระสัตวสาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสัตวศสาตร์
-สัตวศาสตร์
-สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
-คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา สัตวศาสตร์
-คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสัตวศาสตร์
-คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสัตวศาสตร์
-สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
-คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสัตวศาสตร์
-สัตวศาสตร์
-คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสัตวศาสตร์
-คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสัตวศาสตร์
-สัตวศาสตรื
-สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา สัตวศาสตร์
-คณิตศาสตร์
3 ท่านเคยใช้งาน Office365 มาก่อนหรือไม่
ค่าเฉลี่ย: 1.846 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.361 มากสุด: 2 น้อยสุด: 1 ความถี่: 760.000
15.39%, 117 เคยใช้
84.61%, 643 ไม่เคยใช้
ตอนที่ 2
ระดับความพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ
ค่าเฉลี่ย: 3.472
1 ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนอบรม
ค่าเฉลี่ย: 3.472 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 1.262 มากสุด: 5 น้อยสุด: 1 ความถี่: 760.000
22.76%, 173 มากที่สุด
37.11%, 282 มาก
13.68%, 104 ปานกลาง
17.5%, 133 น้อย
8.95%, 68 น้อยที่สุด
ตอนที่ 2.1
ระดับความพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ
ค่าเฉลี่ย: 4.153
2 ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังอบรม
ค่าเฉลี่ย: 4.153 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.625 มากสุด: 5 น้อยสุด: 2 ความถี่: 760.000
28.03%, 213 มากที่สุด
59.47%, 452 มาก
12.24%, 93 ปานกลาง
0.26%, 2 น้อย
0%, น้อยที่สุด
ตอนที่ 2.3
ด้านการนำความรู้ไปใช้
ค่าเฉลี่ย: 4.368
3 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
ค่าเฉลี่ย: 4.368 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.642 มากสุด: 5 น้อยสุด: 2 ความถี่: 760.000
45.26%, 344 มากที่สุด
46.84%, 356 มาก
7.37%, 56 ปานกลาง
0.53%, 4 น้อย
0%, น้อยที่สุด
ตอนที่ 3
คำอธิบาย : ความคิดเห็นเพิ่มเติม และข้อเสนอแนะ
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร
ค่าเฉลี่ย: 4.090
4 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ค่าเฉลี่ย: 4.190 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.708 มากสุด: 5 น้อยสุด: 1 ความถี่: 760.000
35.53%, 270 มากที่สุด
48.55%, 369 มาก
15.39%, 117 ปานกลาง
0.39%, 3 น้อย
0.13%, 1 น้อยที่สุด
5 ระยะเวลาในการอบรม / สัมมนามีความเหมาะสม
ค่าเฉลี่ย: 3.990 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.754 มากสุด: 5 น้อยสุด: 1 ความถี่: 760.000
25.92%, 197 มากที่สุด
48.82%, 371 มาก
23.82%, 181 ปานกลาง
1.18%, 9 น้อย
0.26%, 2 น้อยที่สุด
ตอนที่ 4
ด้านวิทยากร
ค่าเฉลี่ย: 4.368
5 การถ่ายทอดของวิทยากร สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น เข้าใจง่าย
ค่าเฉลี่ย: 4.371 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.620 มากสุด: 5 น้อยสุด: 3 ความถี่: 760.000
44.61%, 339 มากที่สุด
47.89%, 364 มาก
7.5%, 57 ปานกลาง
0%, น้อย
0%, น้อยที่สุด
6 การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร
ค่าเฉลี่ย: 4.365 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 0.616 มากสุด: 5 น้อยสุด: 2 ความถี่: 760.000
43.68%, 332 มากที่สุด
49.21%, 374 มาก
6.97%, 53 ปานกลาง
0.13%, 1 น้อย
0%, น้อยที่สุด
ตอนที่ 5
ความคิดเห็นเพิ่มแติมและข้อเสนอแนะ
1 ความคิดเห็นเพิ่มแติมและข้อเสนอแนะ
-เยี่ยมๆ
-โดยรวมถือว่าดีคะ
-ดีและควรทำต่อไปคับ
-ไม่มี
-จัดเช้าไปครับ ควรจัดช่วงบ่าย
-โดยรวมถือว่าดี
-ได้รับความรู้เพิ่มเติม และได้รู้อะไรหลายๆอย่างค่ะ
-ดีมากเลยคะ เข้าใจเป็นกันเองสนุกคะ
-เจ๋งฝุดดดดด
-อยากให้มีการอบรมการใช้งานโปรแกรมดีๆแบบนี้เรื่อยๆ ขอบคุณค่ะ
-อยากให้มีกิจกรรมนี้ต่อไป รุ่นหลังๆ
-เข้าใจมากเกี่ยวกับการใช้ office365 เยอะขึ้นมากและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยค่ะ
-ดีมาก
-น่าจะประมาณ2ชั่วโมง แล้วไม่เอาวันหยุด
-จัดทุกๆปีการศึกษา
-บรรยายดีครับ แต่ไปเร็วเกินไป
-สอนเร็วมาก ฟังไม่คอยเข้าใจ
-สอนดีมากค่ะ
-เยี่ยมยอดมาก
-เป็นการอบรมที่ดีมากและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย
-สนุกดีค่ะ
--
-ดีครับ เข้าใจง่าย
-ขอบคุณสำหรับขนมมากค่ะ
-ไม่มีครับครูพูดดีมากครับ
-ตอบสนองการใช้งานมาก
-วิทยากรอธิบายดีมากค่ะ
-สนุก ได้ความรู้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ สะดวกสบายค่ะ
-อินเทอร์เน็ตช้าไปหน่อยครับ แต่ ได้รับความรู้มากครับ ขอบคุณครับผม
-คิดว่าจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากและสะดวกด้วย
-สะดวกในการทำงานมากคะ
-ขอให้มีการสอนแบบนี้ไปเรื่อยๆคะ
-ชอบกิจกรรมนี้ค่ะ ได้ความรู้ใหม่ๆสามารถนำไปใช้ต่อได้ค่ะ
-ดีครับ ไม่มีข้อคิดเห็น
-ดีมากครับ
-นานมากคะ
-สนุกดีค่ะ
-อยากให้มีการจัดอบรมแบบนี้อีกในปีต่อไปๆค่ะ
-วัน เเล้ว เวลา
-ชอบ ควรมีต่อๆไป
-เห็นด้วยให้มีการอบรมในทุกๆปี
-เห็นด้วย ควรจัดในทุกปีๆ
-เห็นด้วย อยากให้จัดแบบการสอนแบบนี้ทุกปี
-ดีมากๆคับ
-ดีมากๆเลยครับ
-สอนเข้าใจดี แต่สอนเร็วไปหน่อย อาจเพราะเวลามีจำกัด
-ขอเวลาอบรมเพิ่มค่ะ
-อยากให้มีการสอนแบบนี้ให้กับน้องทุกปีครับ
-ดีค่ะ
-ดีครับ
-ดีเยี่ยม
-สอนเร็วไปหน่อยครับ
-อยากเพิ่มเวลาเป็นหนึ่งวันครับ
-อยากให้มีทุกปีครับ
-ทำดีได้ดี
-สนุกดีคับ
-ขอให้มีในโอกาศต่อไป // ไม่มีข้าวเลี้ยง
-ปีหน้าอยากให้อบรมนานกว่านี้ครับ
-เน็ตเร็วมากค่ะ
-ควรมีผู้ช่วยวิทยากรภายในห้อง เพื่อให้สามารถช่วยนักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบ
-Good.
-อยากให้มีอีกค่ะ
-เร็วไปไม่ทัน #หันหลังดู
-ดีทุกอย่างค่ะ
-เวลาพักอยากไห้มีขนมอร่อยๆ
-สอนเร็วไปนิดนึงครับ
-ดีมากค่ะ ชอบโครงการนี้ค่ะ
-วิทยากรมีความเข้าใจเด็กมากๆ น่ารักมากๆค่ะ
-อธิบายเร็วเกินไปคะ
-อยากให้มีอีกครับ
-ขอให้ทีอีกในรุ่นน้องค่ะ
-อยากให้มีการอบรมในปีต่อๆไปค่ะ
-ควรจัดอบรมให้รุ่นน้องรุ่นต่อไปอีก
-ควรจัดการเรียนการสอนให้รุ่นน้องรุ่นต่อไปอีก
-ได้ความรู้และสามารถนำไปปฏิบัติได้
-ควรลดเวลาในการอบรมลงหน่อยครับ
-คาบเรียนถัดไปขอให้สอนแบบไปช้าๆหน่อยนักศึกษาบางคนไม่ทัน
-เน็ตขอแรงและเร็วกว่านี้
-ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากกว่านี้ นักศ๊กษาบางคนยังไม่ทราบการใช้ว่ามีการใช้ฟรี
-เน็ตเร็วแรง ดีมากค่ะ
-สนุกดีค่ะ แต่แอร์เย็นไปนิดนึง
-ดีทาก
-ดีมากครับ
-อยากมีเวลามากกวาานี้และอยากให้สอนมากกว่านี้อีกหน่อย
-ไม่มีครับ
-เป็นโปรแกรมที่น่าสนใจมากๆ
-อธิบายเข้าใจง่ายค่อยๆเป็นค่อยๆไป
-แอร์เย็นไป
-อยากให้สอนทุกโปรแกรมเลยครับ
-ดีมากดีงามครับ
-ดี?มา?ก?ครับ?ทำให้?ได้?ความรู้?หลาย?อย่า?ง?ครับ?
-ดี?มา?ก?ครับ?ทำให้?ได้?ความรู้?หลาย?อย่า?ง?ครับ?
-อาจารย์เร็วไปนิด1ครับขอบคุณครับ
-....
-หนาวแอคับ
-อยากเรียนรู้ตัวอื่นเพิ่ม
-วิทยากรสอนเข้าใจมาก
-อย่กให้มีแบบนี้อีกครับ
-วิทยากรสอนเข้าใจมาก
-ให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกเยอะๆนะครับ
-ขอเวลาเยอะกว่านี้คับ
-เหมาะสมดีครับ
-ชอบมากๆค่ะ
-ชอบค่ะ
-มีบ่อยๆ
-ขอบคุณครับ
-หิวข้าวและง่วงนอนมากๆครับ
-แอร์เย็นครับ55
-สู้ๆๆน้าา
-ไม่มี
-ขอบคุณค่ะ ได้ความรู้มากค่ะ
-ยังสอนไม่ครบทุกฟังก์ชั่น แต่ด้วยเวลาที่น้อยอาจจะทำให้สอนไม่ทั่วทุกฟังก์ชั่น
-ระยะเวลาอบรมใกล้วันสอบมากToT
-ดีมากๆเลยค่ะสามารถนำมาใช้ประโยขน์ได้จริง
-แอร์เย็นไป หนาวมากกก
-ไม่มี
-เข้าใจง่ายค่ะ :)
แบบสอบถามอื่นๆ
แบบสอบถามความพึงพอใจ การอบรมใช้งาน 365 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าเยี่ยมชมฐานพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
แบบสอบถามความพึงพอใจ โครงการ "ล้อมรัว MJU รู้ทันยาเสพติด"
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 45
กิจกรรมทำบุญคณะและอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลอง
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำระดับปริญญาตรี
โครงการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562
แบบสอบถามความพึงพอใจ การอบรมใช้งาน 365 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีงบประมาณ 2561