การประเมินความสะอาดห้องน้ำ (แห้ง หอม สะอาด ปลอดภัย)
วันที่ประเมินตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2566
การประเมินในครั้งนี้ เพื่อนำมาปรับปรุง และพัฒนา ในการให้บริการที่ดี
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
คำอธิบาย : โปรดทำเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความ
ข้อมูลทั่วไป
  1 ผู้ประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำ
  2 พื้นที่ ที่รับการประเมินความพึงพอใจ
ตอนที่ 2
เรื่องความสะอาด
  1 ความสะอาดของพื้น, ผนัง, เพดาน
  2 ความสะอาดของโถส้วม, โถปัสสาวะ
  3 ความสะอาดของกระจก และอ่าง (ล้างหน้า, ล้างมือ)
  4 กลิ่น
  5 ข้อเสนอแนะ
 
แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานนักศึกษาใหม่ รหัส 66-65 หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน
ความพึงพอใจของผู้ให้บริการ เรื่องจิตบริการของ นายสุวินัย เลาวิลาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แบบสอบถามหลักธรรมาภิบาลการปฏิบัติงาน ของ นายสุวินัย เลาวิลาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (Service Mind) ของนางณิชาพล บัวทอง ประจำปีงบประมาณ 2566
แบบสอบถามหลักธรรมาภิบาลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (นางณิชาพล บัวทอง)
แบบสอบถามหลักธรรมาภิบาลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (Service Mind) ของนางสาวเยาวลักษณ์ อภิวัฒนเสวี ประจำปีงบประมาณ 2566
แบบสอบถามหลักธรรมาภิบาลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (นางสาวเยาวลักษณ์ อภิวัฒนเสวี)
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานนักศึกษา รหัส66-63 หลักสูตร 4 ปี