ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ (จิตบริการ) 2566 _นางชไมพร ตันสุวรรณ
วันที่ประเมินตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566
แบบสอบถามนี้ทำขึ้นเพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการของบุคลากร ที่มีต่อการให้บริการของงานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขการให้บริการของงานบริหารและธุรการ ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น จึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง
ตอนที่ 1
คำอธิบาย : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
  1 เพศ
  2 ผู้ประเมิน
ตอนที่ 2
ความพึงพอใจ
  1 สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และน้ำเสียงที่จริงใจในการต้องรับ และการให้บริการ
  2 ให้ข้อมูลและข่าวสารของหน่วยงานที่ถูกต้องชัดเจนแก่ผู้รับบริการ
  3 แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการดำเนินเรื่อง หรือขั้นตอนงานต่างๆ ที่ให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ
  4 รับฟังปัญหา หรือประเด็นข้อข้องใจและความไม่เข้าใจของผู้รับบริการโดยไม่แสดงอารมณ์โต้ตอบ
  5 ประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับบริการที่ดีต่อเนื่องและรวดเร็ว
 
แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานนักศึกษาใหม่ รหัส 66-65 หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน
ความพึงพอใจของผู้ให้บริการ เรื่องจิตบริการของ นายสุวินัย เลาวิลาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แบบสอบถามหลักธรรมาภิบาลการปฏิบัติงาน ของ นายสุวินัย เลาวิลาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (Service Mind) ของนางณิชาพล บัวทอง ประจำปีงบประมาณ 2566
แบบสอบถามหลักธรรมาภิบาลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (นางณิชาพล บัวทอง)
แบบสอบถามหลักธรรมาภิบาลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (Service Mind) ของนางสาวเยาวลักษณ์ อภิวัฒนเสวี ประจำปีงบประมาณ 2566
แบบสอบถามหลักธรรมาภิบาลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (นางสาวเยาวลักษณ์ อภิวัฒนเสวี)
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานนักศึกษา รหัส66-63 หลักสูตร 4 ปี