แบบสอบถามหลักธรรมาภิบาลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566_น.ส.จิรภรณ์ ใจอ่อน
วันที่ประเมินตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2566
ประเมินหลักธรรมาภิบาลการปฏิบัติงาน รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2566 (รายบุคคล)
ตอนที่ 1
คำอธิบาย : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
  1 ผู้ประเมิน


ตอนที่ 2
คำอธิบาย : ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ธรรมาภิบาลการปฏิบัติงาน
  1 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
  2 ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
  3 คุณภาพของงานที่ได้รับการบริการ
  4 การมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย
  5 ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง
  6 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
  7 มีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
  8 การตรงต่อเวลา
  9 ได้รับบริการด้วยความสะดวกรวดเร็วและทันตามระยะเวลาที่กำหนด
  10 มีความเสียสละ และมีน้ำใจในการคำแนะนำต่อผู้อื่น
 
แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานนักศึกษาใหม่ รหัส 66-65 หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน
ความพึงพอใจของผู้ให้บริการ เรื่องจิตบริการของ นายสุวินัย เลาวิลาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แบบสอบถามหลักธรรมาภิบาลการปฏิบัติงาน ของ นายสุวินัย เลาวิลาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (Service Mind) ของนางณิชาพล บัวทอง ประจำปีงบประมาณ 2566
แบบสอบถามหลักธรรมาภิบาลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (นางณิชาพล บัวทอง)
แบบสอบถามหลักธรรมาภิบาลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (Service Mind) ของนางสาวเยาวลักษณ์ อภิวัฒนเสวี ประจำปีงบประมาณ 2566
แบบสอบถามหลักธรรมาภิบาลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (นางสาวเยาวลักษณ์ อภิวัฒนเสวี)
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานนักศึกษา รหัส66-63 หลักสูตร 4 ปี