แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (Service Mind) พ.ศ.2566 นางพรลภัส พงษ์พานิช(1)
วันที่ประเมินตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566
แบบสอบถามนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ โดยตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจกับผู้รับบริการทุกระดับด้วยมาตรฐานการให้บริการที่ดี และมีประสิทธิภาพ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการให้บริการ สามารถแก้ไขปัญหาให้ผู้รับบริการได้ทันท่วงทีเพื่อให้เกิดความประทับใจ
ตอนที่ 1
คำอธิบาย : ข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการ
คำอธิบาย : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
  1 ผู้ประเมิน
ตอนที่ 2
คำอธิบาย : ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
คำอธิบาย : โปรดเลือกระดับความพึงพอใจในการใช้บริการตามความเป็นจริง
  1 สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และน้ำเสียงที่จริงใจในการต้อนรับและการให้บริการ
  2 ให้ข้อมูลและข่าวสารของหน่วยงานที่ถูกต้อง ชัดเจน แก่ผู้รับบริการ
  3 แจ้งให้ผุ้รับบริการทราบความคืบหน้าในการดำเนินเรื่อง หรือขั้นตอนงานต่างๆ ที่ให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ
  4 รับฟังปัญหา หรือประเด็นข้อข้องใจและความไม่เข้าใจของผู้รับบริการโดยไม่แสดงอารมณ์โต้ตอบ
  5 ประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ดีต่อเนื่องและรวดเร็ว
  6 มีความกระตือรือร้น และมีความพร้อมในการให้บริการ การตอบข้อคำถาม ข้อสงสัย รวมถึงการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
  7 แนะนำบุคคลที่เกี่ยวข้องในงานที่อยู่นอกเหนือจากที่ตนรับผิดชอบให้แก่ผู้้รับบริการ
  8 รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว ไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตัวหรือปัดภาระ
  9 ดูแลให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค ในการให้บริการไปพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
 
แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานนักศึกษาใหม่ รหัส 66-65 หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน
ความพึงพอใจของผู้ให้บริการ เรื่องจิตบริการของ นายสุวินัย เลาวิลาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แบบสอบถามหลักธรรมาภิบาลการปฏิบัติงาน ของ นายสุวินัย เลาวิลาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (Service Mind) ของนางณิชาพล บัวทอง ประจำปีงบประมาณ 2566
แบบสอบถามหลักธรรมาภิบาลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (นางณิชาพล บัวทอง)
แบบสอบถามหลักธรรมาภิบาลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (Service Mind) ของนางสาวเยาวลักษณ์ อภิวัฒนเสวี ประจำปีงบประมาณ 2566
แบบสอบถามหลักธรรมาภิบาลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (นางสาวเยาวลักษณ์ อภิวัฒนเสวี)
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานนักศึกษา รหัส66-63 หลักสูตร 4 ปี