แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร วทบ.สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้(2566)
แบบสอบถามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีการศึกษา 2566
แบบสอบถามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ ประจำปีการศึกษา 2566
การประเมินความพึงพอใจต่อด้านสภาพแวดล้อมทางภายภาพ สังคม และจิตวิทยาของคณะฯ 2566
แบบประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการให้บริการ ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566
แบบสอบถามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีการศึกษา 2566(1)
แบบสอบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสถานที่ฝึกงานสหกิจศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง ภาคเรียนที่ 2/2566
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา วันที่ 23 มีนาคม 2567 ผ่านระบบออนไลน์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
แบบสอบถาม ความรู้พึงพอใจในเรื่องของการใช้งาน Cloud สำหรับปีการศึกษา 2567
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสิ่งพิมพ์ (เฉพาะงานสื่อสิ่งพิมพ์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปงม.2567