โครงการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
วันที่ประเมินตั้งแต่ 01 มกราคม 2566 ถึง 28 ธันวาคม 2567
แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 4 ตอน เพื่อนำข้อมูลจากการดำเนินงานไปพัฒนาการให้บริการต่อไป
ตอนที่ 1 งานบริการวิชาการที่ติดต่อขอรับบริการ
-
  รูปแบบกิจกรรม
  หัวข้อเรื่องที่รับบริการ
ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน
คำอธิบาย : โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องหน้าข้อความ
-
  1 เพศ
  2 อายุ
  3 อาชีพ
  4 ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการวิชาการ
  5 หน่วยงานที่ท่านสังกัด (ถ้ามี)
ตอนที่ 3 ระดับคะแนนความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการ
คำอธิบาย : โปรดทำเครื่องหมาย/ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การนำไปใช้ ของท่านเพียงระดับเดียว
-
  1 ความเหมาะสมของผู้ให้บริการ ด้านการจัดเตรียมข้อมูลเนื้อหา การนำเสนอองค์ความรู้ และการให้บริการ
  2 กิจกรรมและการให้บริการ การจัดแสดงผลงาน หรือการสาธิตตัวอย่าง
  3 ความเหมาะสมของสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์จากการเข้ารับบริการ
  4 ขั้นตอน กระบวนการ การดำเนินงาน และระยะเวลาในการให้บริการ
  5 ความรู้ความเข้าใจด้านการประมงของท่าน ก่อน เข้ารับบริการวิชาการ
  6 ความรู้ความเข้าใจด้านการประมงของท่าน หลัง เข้ารับบริการวิชาการ
  7 โอกาสและความสามารถในการนำความรู้จากหน่วยงานไปประยุกต์ใช้
  8 การเข้ารับบริการสามารถแก้ไขปัญหาหรือได้รับความรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้
  9 ระดับความพึงพอใจของท่านจากการเข้ารับบริการครั้งนี้
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี)
คำอธิบาย : จงแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
-
  -
 
แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมอบรมทักษะการเข้าสังคมและการปรับตัว
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมการสัมมนา/บรรยายพิเศษองค์ความรู้ทางสัตวศาสตร์ในระดับนานาชาติ
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในงานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566
แบบสอบถาม ความรู้พึงพอใจในเรื่องของการใช้งาน Cloud สำหรับปีการศึกษา 2567
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสิ่งพิมพ์ (เฉพาะงานสื่อสิ่งพิมพ์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปงม.2567
แบบสอบถามความพึงพอใจ ร้าน ซัก/อบ/รีด เสื้อผ้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปี 2566 (นางอรปรียา ดำแก้ว)
แบบสอบถามความพึงพอใจ ร้านบริการถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปี 2566 (นางสาวอรุณี อุทิศไทย)
แบบสอบถามความพึงพอใจ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปี 2566 (นางมริกา ทั่งเนียม)
แบบสอบถามความพึงพอใจ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปี 2566 (นางบุปผา โมโทคน)
แบบสอบถามความพึงพอใจ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปี 2566 (นายสำเนาว์ คชเดช)