แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
กิจกรรม workshop การเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตรและระดับคณะ
โครงการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563
แบบประเมินความพึงพอใจ/ความเข้าใจ/การนำไปใช้ โครงการอบรม Cloud สำหรับนักศึกษา ปีงบประมาณ 2563
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (service mind) นายฐิติวัสส์ เดชเรือง
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าเยี่ยมชมฐานพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านจิตบริการ (Service Mind) นางสาวธนัญญา กรดสุวรรณ
แบบประเมินผลความพึงพอใจการอบรม โครงการ สำนักงานสีเขียว Green office มุ่งสู่ Well being มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความพึงพอใจกับผู้ให้บริการ เรื่องจตบริการของนายณรงค์ โยธิน
ความพึงพอใจกับผู้รับบริการ