แบบสอบถามการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562)
วันที่ประเมินตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562
โปรดเติมเครื่องหมายลงในวงกลมตามที่ท่านเห็นตามความเป็นจริง และกรอกข้อความให้สมบูรณ์เพื่อนำไปปรับปรุงในโอกาสต่อไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
  1 เพศ
  2 ตำแหน่ง
  3 วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ
  4 ท่านเคยติดต่อใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ บ่อยครั้งเพียงใด
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
1. ด้านการให้บริการการใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือสารเคมีในห้องปฏิบัติการ
  1.1 ขั้นตอนในการให้บริการมีความคล่องตัว ไม่ซับซ้อน
  1.2 ความพร้อมของเครื่องมือวิทยาศาสตร์/สารเคมี
  1.3 อุปกรณ์ สารเคมี มีการจัดเก็บไว้เป็นระเบีนบสะดวกในการใช้
  1.4 เจ้าหน้าที่สุภาพและมีความเป็นกันเองในการตอบคำถามและให้บริการ
  1.5 เจ้าหน้าที่ชี้แจงการปฏิบัติตัวของผู้รับบริการทุกขั้นตอนก่อนใช้
2. ด้านสารเคมีในห้องวิทยาศาสตร์ / อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
  2.1 สารเคมี/อุปกรณ์มีพร้อมตามบทปฏิบัติการที่มีการเรียยนการสอน
  2.2 ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการที่ขอใช้บริการ
  2.3 ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับ ก่อน-หลัง
  2.4 มีความรู้ ความสามารถ ในการเบิกจ่ายสารเคมี/อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี
  2.5 มีเจ้าหน้าที่ให้บริการเพียงพอในการให้บริการเบิกจ่ายสารเคมี/อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา/ปรับปรุง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
  3.1 ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม
 
แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
กิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 และการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
แบบประเมินโครงการพัฒนาแผนแม่บทด้านวิชาการ กิจกรรม เผยแพร่แผนแม่บทด้านวิชาการ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน – กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง”
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการยานพาหนะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร : นายณพพล วิเชียร
แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพของการให้บริการกับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562
ร่วมตั้งคำถามและข้อเสนอแนะต่ออธิการบดีและผู้บริหารเกี่ยวกับนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการยานพาหนะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร : นายวีระชัย สุทธานี