แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
วันที่ประเมินตั้งแต่ 13 มีนาคม 2562 ถึง 18 กันยายน 2562
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร และนำข้อค้นพบไปพัฒนา ปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
  1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
  2 ความถี่ความในการเข้าใช้บริการ
ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
คำอธิบาย : โปรดเลือกระดับความพึงพอใจเพียงคำตอบเดียวในแต่ละข้อ
ด้านทรัพยากรสารสนเทศ
  1 มีหนังสือ ตำรา ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย, ปัญหาพิเศษ) ที่ครอบคลุมกับความต้องการ
  2 ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการมีความน่าเชื่อถือ
ด้านการให้บริการ
  3 มีขั้นตอนการให้บริการที่เป็นระบบ
  4 มีระยะเวลาการยืม - คืน เหมาะสมกับการให้บริการ
  5 เวลาที่เปิดให้บริการ (เวลาเปิด - ปิด) มีความเหมาะสม
  6 มีช่องทางให้ผู้ใช้บริการแสดงความคิดเห็น และประเมินการให้บริการ
ด้านสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก
  7 สภาพแวดล้อมของห้องสมุดมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า
  8 มีแสงสว่างเพียงพอ
  9 เครื่องคอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพต่อการให้บริการ
  10 มีป้ายบอกหมวดหมู่ที่ชัดเจน สะดวกต่อการค้นหา
  11 มีจำนวนที่นั่งอ่านเพียงพอ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
  12 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการให้บริการของบรรณารักษ์
ตอนที่ 3
ข้อเสนอแนะ
  13 ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการ
 
แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
กิจกรรมเสริมความรู้พื้นฐานให้แก่นักศึกษา ประจำปี 2562
แบบประเมินผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2562
แบบประเมินโครงการอบรมสำนักงานสีเขียว Green Office ประจำปี 2562
โครงการปรับปรุงพัฒนาสถานที่ (5ส) (วันที่ 3 ก.ค.62)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562
แบบประเมินความพึงพอใจงานรับเข้านักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมฟังบรรยายและฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และ ฝึกซ้อมหนีไฟของคณะ
โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 "คอรัปชั่น ฉันไม่ขอรับ"
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน – กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง”
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการยานพาหนะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร : นายณพพล วิเชียร