แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าเยี่ยมชมฐานพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
วันที่ประเมินตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
ตอนที่ 1
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
  1 เพศ
  2 สถาณภาพ


ตอนที่ 2
คำอธิบาย : ข้อความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมฐานพิพธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
ให้ท่านเลือกระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด (ระดับความคิดเห็น 5=มากที่สุด, 4=มาก, 3=ปานกลาง, 2=น้อย, 1=ต้องปรับปรุง)
  1 ความรู้ก่อนเข้าเยี่ยมชมฐาน
  2 วิทยากรมีความเหมาะสมสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในพิพิธภัณฑ์
  3 คุณค่าวัฒนธรรมประเพณีที่ดีของแม่โจ้ที่ควรอนุรักษ์เป็นมรดกสืบทอดไว้
  4 พิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงได้น่าสนใจ
  5 ความรู้ที่ได้รับหลังการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
  6 ความพึงพอใจในภาพรวมของการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
  7 ข้อเสนอแนะ
 
แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
ร่วมตั้งคำถามและข้อเสนอแนะต่ออธิการบดีและผู้บริหารเกี่ยวกับนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
แบบสอบถามความพึงพอใจนักศึกษาต่องานสหกิจศึกษา
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าเยี่ยมชมฐานพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
แบบสอบถามความพึงพอใจ การอบรมใช้งาน 365 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
แบบสอบถามการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562)
แบบสอบถามการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562)
แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการห้องบริการอินเทอร์เน็ต อาคารเรียนรวม 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ 2562
แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2562