แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าเยี่ยมชมฐานพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
วันที่ประเมินตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
ตอนที่ 1
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
  1 เพศ
  2 สถาณภาพ


ตอนที่ 2
คำอธิบาย : ข้อความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมฐานพิพธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
ให้ท่านเลือกระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด (ระดับความคิดเห็น 5=มากที่สุด, 4=มาก, 3=ปานกลาง, 2=น้อย, 1=ต้องปรับปรุง)
  1 ความรู้ก่อนเข้าเยี่ยมชมฐาน
  2 วิทยากรมีความเหมาะสมสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในพิพิธภัณฑ์
  3 คุณค่าวัฒนธรรมประเพณีที่ดีของแม่โจ้ที่ควรอนุรักษ์เป็นมรดกสืบทอดไว้
  4 พิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงได้น่าสนใจ
  5 ความรู้ที่ได้รับหลังการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
  6 ความพึงพอใจในภาพรวมของการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
  7 ข้อเสนอแนะ
 
แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
กิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 และการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
แบบประเมินโครงการพัฒนาแผนแม่บทด้านวิชาการ กิจกรรม เผยแพร่แผนแม่บทด้านวิชาการ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน – กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง”
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการยานพาหนะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร : นายณพพล วิเชียร
แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพของการให้บริการกับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562
ร่วมตั้งคำถามและข้อเสนอแนะต่ออธิการบดีและผู้บริหารเกี่ยวกับนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการยานพาหนะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร : นายวีระชัย สุทธานี