แบบสอบถามความพึงพอใจ การอบรมใช้งาน 365 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
วันที่ประเมินตั้งแต่ 24 มกราคม 2562 ถึง 01 มกราคม 2563
อาจารย์ บุคลากร
ตอนที่ 1
สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
  1 คณะ สาขา
  2 เพศ
  3 ท่านเคยใช้งาน Office365 มาก่อนเข้ารับการอบรม หรือไม่
  4 จุดมุ่งหมายที่เข้ารับการฝึกอบรม
ตอนที่ 2
ระดับความพึงพอใจในการฝึกอบรม
  1 เนื้อหาการฝึกอบรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
  2 ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้และประสบการณ์ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์เพียงใด
  3 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
  4 ระยะเวลาในการอบรม / สัมมนามีความเหมาะสม
  5 การถ่ายทอดของวิทยากร สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น เข้าใจง่าย
ตอนที่ 3
คำอธิบาย : ความคิดเห็นเพิ่มเติม และข้อเสนอแนะ
ระดับความพึงพอใจในการฝึกอบรม
  1 ความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ
 
แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
โครงการรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ประจำปี 2562
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 45
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562
แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจหลังเข้าร่วมโครงการ "ล้อมรั้ว MJU รู้ทันยาเสพติด"
แบบสอบถามความพึงพอใจ โครงการ "ล้อมรัว MJU รู้ทันยาเสพติด"
แบบสอบถามความพึงพอใจนักศึกษาต่องานสหกิจศึกษา
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าเยี่ยมชมฐานพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
แบบสอบถามความพึงพอใจ การอบรมใช้งาน 365 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
แบบสอบถามการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562)