แบบสอบถามความพึงพอใจ การอบรมใช้งาน 365 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
วันที่ประเมินตั้งแต่ 24 มกราคม 2562 ถึง 01 มกราคม 2563
อาจารย์ บุคลากร
ตอนที่ 1
สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
  1 คณะ สาขา
  2 เพศ
  3 ท่านเคยใช้งาน Office365 มาก่อนเข้ารับการอบรม หรือไม่
  4 จุดมุ่งหมายที่เข้ารับการฝึกอบรม
ตอนที่ 2
ระดับความพึงพอใจในการฝึกอบรม
  1 เนื้อหาการฝึกอบรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
  2 ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้และประสบการณ์ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์เพียงใด
  3 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
  4 ระยะเวลาในการอบรม / สัมมนามีความเหมาะสม
  5 การถ่ายทอดของวิทยากร สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น เข้าใจง่าย
ตอนที่ 3
คำอธิบาย : ความคิดเห็นเพิ่มเติม และข้อเสนอแนะ
ระดับความพึงพอใจในการฝึกอบรม
  1 ความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ
 
แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
กิจกรรมเสริมความรู้พื้นฐานให้แก่นักศึกษา ประจำปี 2562
แบบประเมินผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2562
แบบประเมินโครงการอบรมสำนักงานสีเขียว Green Office ประจำปี 2562
โครงการปรับปรุงพัฒนาสถานที่ (5ส) (วันที่ 3 ก.ค.62)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562
แบบประเมินความพึงพอใจงานรับเข้านักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมฟังบรรยายและฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และ ฝึกซ้อมหนีไฟของคณะ
โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 "คอรัปชั่น ฉันไม่ขอรับ"
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน – กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง”
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการยานพาหนะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร : นายณพพล วิเชียร